Đấu Phá Thương Khung

Đấu Phá Thương Khung

Mới nhất - Chương 1588

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Nơi này thị thuộc về đấu khí đích thế giới, không có hoa tiếu diễm lệ đích ma pháp, hữu đích, gần thị phồn diễn đáo đỉnh đích đấu khí!Tưởng phải biết rằng dị giới đích đấu khí tại phát triển đáo đỉnh lúc ra sao loại cảnh địa không? Mời xem Đấu Phá Thương Khung...!

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
295. Chương 295 : Đệ Cửu Đoạn 08-09-2014 393
296. Chương 296 : Trù Tiễn 08-09-2014 210
297. Chương 297 : Bất Tiểu Tâm 08-09-2014 213
298. Chương 298 : Già Nam Học Viện 08-09-2014 198
299. Chương 299 : Nghiễm Cáo 08-09-2014 116
300. Chương 300 : Cao Giá 08-09-2014 194
301. Chương 301 : Đấu Giá Kết Thúc 08-09-2014 151
302. Chương 302 : Dược Tài Đáo Thủ 08-09-2014 167
303. Chương 303 : Trang 08-09-2014 154
304. Chương 304 : Đánh 08-09-2014 182
305. Chương 305 : Dị Hỏa Bảngh 08-09-2014 173
306. Chương 306 : Luyện Chế Tụ Khí Tán 08-09-2014 181
307. Chương 307 : Tấn Cấp Đấu Giả 08-09-2014 164
308. Chương 308 : Phần Quyết 08-09-2014 178
309. Chương 309 : Lựa Chọn 08-09-2014 176
310. Chương 310 : Vẫn Lạc Tâm Viêm 08-09-2014 177
311. Chương 311 : Huân Nhi Tức Giận 08-09-2014 170
312. Chương 312 : Dò Xét 08-09-2014 168
313. Chương 313 : Tình Thế Của Tiêu Gia 08-09-2014 168
314. Chương 314 : Sơ Học Luyện Dược 08-09-2014 153
315. Chương 315 : Lần Đầu Tiên Chế Thuốc 08-09-2014 175
316. Chương 316 : Không Mời Mà Đến 08-09-2014 167
317. Chương 317 : Đại Thủ Bút 08-09-2014 169
318. Chương 318 : Hợp Tác 08-09-2014 164
319. Chương 319 : Đoạn Kỳ Dược Lộ 08-09-2014 158
320. Chương 320 : Luyện A, Luyện Tự Nhiên Đột Phá 08-09-2014 165
321. Chương 321 : Tiêu Gia Phản Kích 08-09-2014 172
322. Chương 322 : Luyện Dược Sư Liễu Tịch 08-09-2014 172
323. Chương 323 : Phát Hiện 08-09-2014 187
324. Chương 324 : Thẳng Thắn 08-09-2014 169
325. Chương 325 : Tiểu Phường Chủ 08-09-2014 180
326. Chương 326 : Phế Bỏ 08-09-2014 177
327. Chương 327 : Tiếp Nhận 08-09-2014 167
328. Chương 328 : Khiêu Chiến 08-09-2014 146
329. Chương 329 : Hạ Sát Thủ 08-09-2014 152
330. Chương 330 : Hạ Màn 08-09-2014 171
331. Chương 331 : Nguyệt Hắc Phong Cao 08-09-2014 162
332. Chương 332 : Liệu Lý Hậu Sự 08-09-2014 175
333. Chương 333 : Dạ Trung Tương Đáo 08-09-2014 172
334. Chương 334 : Thưởng 08-09-2014 161
335. Chương 335 : Bán Lộ Hủy Dược 08-09-2014 170
336. Chương 336 : Ánh Mắt Đĩnh Soa 08-09-2014 168
337. Chương 337 : Ánh Mắt Đĩnh Soa 08-09-2014 153
338. Chương 338 : Gia Liệt Gia Tộc Đích Hoàn Cảnh 08-09-2014 177
339. Chương 339 : Thừa Nhạ 08-09-2014 175
340. Chương 340 : Tuyết Ny 08-09-2014 173
341. Chương 341 : Điều Nan 08-09-2014 188
342. Chương 342 : Uy Hiếp 08-09-2014 180
343. Chương 343 : Tiềm Lực Phân Cấp 08-09-2014 213
344. Chương 344 : Khủng Bố Một Cái 08-09-2014 163
345. Chương 345 : Xin Phép 08-09-2014 156
346. Chương 346 : Sơ Chiến Đại Đấu Sư. 08-09-2014 172
347. Chương 347 : Ly Khứ Chi Tiền 08-09-2014 175
348. Chương 348 : Ly Khai 08-09-2014 184
349. Chương 349 : Vân Lam Tông. 08-09-2014 168
350. Chương 350 : Bát Cực Băng Đích Ám Kình 08-09-2014 183
351. Chương 351 : Huyết Liên Tinh 08-09-2014 148
352. Chương 352 : Tiểu Y Tiên 08-09-2014 188
353. Chương 353 : Gia Nhập Đội Ngũ 08-09-2014 176
354. Chương 354 : Tiến Vào Ma Thú Sơn Mạch 08-09-2014 163
355. Chương 355 : Sơn Động 08-09-2014 189
356. Chương 356 : Tham Bảo 08-09-2014 170
357. Chương 357 : Ngộ Nạn 08-09-2014 171
358. Chương 358 : Băng Linh Diễm Thảo 08-09-2014 161
359. Chương 359 : Ưng Chi Dực 08-09-2014 166
360. Chương 360 : Sinh Tử Trốn Chết 08-09-2014 166
361. Chương 361 : Tử Vân Dực 08-09-2014 165
362. Chương 362 : Tịnh Liên Yêu Hoả 08-09-2014 157
363. Chương 363 : Thăng Cấp Lục Tinh 08-09-2014 174
364. Chương 364 : Diễm Phân Phệ Lãng Thước 08-09-2014 175
365. Chương 365 : Bắt Đầu Trả Thù 08-09-2014 172
366. Chương 366 : Giết Chóc 08-09-2014 163
367. Chương 367 : Bát Tinh Đấu Giả Hách Mông 08-09-2014 163
368. Chương 368 : Kích Sát 08-09-2014 179
369. Chương 369 : Bao Vây 08-09-2014 189
370. Chương 370 : Truy Sát 08-09-2014 199
371. Chương 371 : Độc Chiến Đấu Sư 08-09-2014 169
372. Chương 372 : Đột Phá Thất Tinh 08-09-2014 166
373. Chương 373 : Nữ Nhân Thần Bí Vs Tử Tinh Dực Sư Vương 08-09-2014 161
374. Chương 374 : Đấu Hoàng Cấp Bậc Đích Chiến Đấu. 08-09-2014 164
375. Chương 375 : Y Nỉ Đích Liệu Thương 08-09-2014 179
376. Chương 376 : Sơn Động Đồng Cư 08-09-2014 155
377. Chương 377 : Xuân Dược Đắc Nhá Họa 08-09-2014 176
378. Chương 378 : Xuân Quang Khắp Động 08-09-2014 172
379. Chương 379 : Phá Giải Phong Ấn 08-09-2014 64
380. Chương 380 : Liên Thủ Hành Động 08-09-2014 159
381. Chương 381 : Bạn Sinh Tử Tinh Nguyên 08-09-2014 180
382. Chương 382 : Tử Linh Tinh Đáo Thủ 08-09-2014 171
383. Chương 383 : Sinh Tử Thì Tốc 08-09-2014 171
384. Chương 384 : Hấp Thu Tử Sắc Năng Lượng 08-09-2014 184
385. Chương 385 : Cửu Tinh Đấu Giả 08-09-2014 163
386. Chương 386 : Cam Mộ 08-09-2014 191
387. Chương 387 : Đánh Chết Cửu Tinh Đấu Giả 08-09-2014 166
388. Chương 388 : Gặp Lại Tiểu Y Tiên 08-09-2014 174
389. Chương 389 : Xông Vào Hang Sói 08-09-2014 167
390. Chương 390 : Phá Phách 08-09-2014 169
391. Chương 391 : Kích Sát Nhị Tinh Đấu Sư 08-09-2014 172
392. Chương 392 : Tiểu Sơn Cốc 08-09-2014 196
393. Chương 393 : Tử Diễm 08-09-2014 178
394. Chương 394 : Bổn Nguyên Hỏa Chủng 08-09-2014 180
395. Chương 395 : Ngôn Hành Kì Quái. 08-09-2014 77
396. Chương 396 : Tai Họa Độc Thể 08-09-2014 158
397. Chương 397 : Thể Chất Đáng Sợ 08-09-2014 163
398. Chương 398 : Chuẩn Bị Luyện Hóa Tử Hỏa 08-09-2014 163
399. Chương 399 : Ma Hạch Tới Tay 08-09-2014 168
400. Chương 400 : Công Pháp Luyện Đan Tiến Hóa 08-09-2014 223
401. Chương 401 : Tấn Cấp Đấu Sư! 08-09-2014 210
402. Chương 402 : Chênh Lệch Giữa Đấu Sư Và Đấu Giả 08-09-2014 180
403. Chương 403 : Li Biệt 08-09-2014 181
404. Chương 404 : Ba Thứ Cần Thiết Để Luyện Hóa Dị Hỏa 08-09-2014 167
405. Chương 405 : Áo Thác Đại Sư 08-09-2014 173
406. Chương 406 : Luyện Dược Sư Công Hội 08-09-2014 166
407. Chương 407 : Khảo Nghiệm Của Nhất Phẩm Luyện Dược Sư 08-09-2014 175
408. Chương 408 : Thông Qua Khảo Hạch 08-09-2014 162
409. Chương 409 : Nhị Phẩm Luyện Dược Sư Trẻ Nhất 08-09-2014 161
410. Chương 410 : Cực Phẩm Đãi Ngộ Của Luyện Dược Sư 08-09-2014 169
411. Chương 411 : Cổ Đặc 08-09-2014 175
412. Chương 412 : Trao Đổi 08-09-2014 141
413. Chương 413 : Luyện Dược Sư Đại Hội 08-09-2014 176
414. Chương 414 : Trên Đường Phi Hành 08-09-2014 164
415. Chương 415 : Ngũ Phẩm Đan Dược Dẫn Đến Huyết Án Trên Không Trung 08-09-2014 159
416. Chương 416 : Đến 08-09-2014 173
417. Chương 417 : Bức Hình Tàn Khuyết Thần Bí 08-09-2014 162
418. Chương 418 : Lão Nhân Thần Bí 08-09-2014 170
419. Chương 419 : Giao Thủ 08-09-2014 174
420. Chương 420 : Dược Lão Ra Tay 08-09-2014 157
421. Chương 421 : Từng Trong Thập Đại Cao Thủ - Băng Hoàng 08-09-2014 168
422. Chương 422 : Sa Mạc Chi Hành 08-09-2014 167
423. Chương 423 : Sa Mạc Khổ Tu. 08-09-2014 155
424. Chương 424 : Xảo Ngộ 08-09-2014 176
425. Chương 425 : Sơ Ngộ Xà Nhân - Đấu Sư Lộ Uy 08-09-2014 177
426. Chương 426 : Huynh Đệ 08-09-2014 86
427. Chương 427 : Thanh Lân 08-09-2014 162
428. Chương 428 : Trắc Nghiệm 08-09-2014 150
429. Chương 429 : Tỉ Thí Giữa Hai Huynh Đệ 08-09-2014 169
430. Chương 430 : Phát Hiện Của Thanh Lân 08-09-2014 168
431. Chương 431 : Dò Xét Địa Hình 08-09-2014 159
432. Chương 432 : Giải Quyết Phiền Toái 08-09-2014 163
433. Chương 433 : Thông Đạo 08-09-2014 162
434. Chương 434 : Dò Xét 08-09-2014 125
435. Chương 435 : Sinh Vật Thần Bí Trong Nham Tương 08-09-2014 163
436. Chương 436 : Ngộ Tập 08-09-2014 77
437. Chương 437 : Song Đầu Hỏa Linh Xà 08-09-2014 144
438. Chương 438 : Dược Lão Ra Tay 08-09-2014 72
439. Chương 439 : Bích Xà Tam Hoa Đồng 08-09-2014 158
440. Chương 440 : Dưới Đáy Địa Huyệt 08-09-2014 188
441. Chương 441 : Thanh Liên Địa Tâm Hỏa 08-09-2014 153
442. Chương 442 : Lược Hữu Thu Hoạch 08-09-2014 161
443. Chương 443 : Tấn Cấp ! Lên Đường 08-09-2014 157
444. Chương 444 : Sâu Trong Sa Mạc 08-09-2014 175
445. Chương 445 : Xà Nữ Nguyệt Mị 08-09-2014 158
446. Chương 446 : Đội Hình Khủng Bố 08-09-2014 163
447. Chương 447 : Trận Chiến Cường Giả 08-09-2014 161
448. Chương 448 : Dị Sấm Bộ Lạc 08-09-2014 178
449. Chương 449 : Dạ Sấm Sa Mạc 08-09-2014 152
450. Chương 450 : Trung Tâm Thành Thị Sa Mạc 08-09-2014 163
451. Chương 451 : Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương 08-09-2014 170
452. Chương 452 : Đại Thủ Bút Của Đan Vương Cổ Hà 08-09-2014 167
453. Chương 453 : Đàm Phán Thất Bại 08-09-2014 165
454. Chương 454 : Tranh Đoạt 08-09-2014 140
455. Chương 455 : Gặp Lại Thanh Liên Địa Tâm Hoả 08-09-2014 161
456. Chương 456 : Bắt Đầu Tiến Hoá 08-09-2014 154
457. Chương 457 : Tiến Hoá Thành Công? 08-09-2014 179
458. Chương 458 : Thất Thải Thôn Thiên Mãng 08-09-2014 170
459. Chương 459 : Thu Phục Thanh Liên Địa Tâm Hoả. 08-09-2014 168
460. Chương 460 : Vân Chi? 08-09-2014 186
461. Chương 461 : Gặp Lại Ngắn Ngủi 08-09-2014 168
462. Chương 462 : Ngũ Xà Độc Sát Ấn 08-09-2014 160
463. Chương 463 : Năng Lực 08-09-2014 166
464. Chương 464 : Khai Hoa Kết Trái 08-09-2014 158
465. Chương 465 : Thôn Phệ Dị Hỏa - Bắt Đầu 08-09-2014 152
466. Chương 466 : Lấy Ra Hỏa Chủng 08-09-2014 175
467. Chương 467 : Dị Hỏa Đoản Thể 08-09-2014 172
468. Chương 468 : Thành Công 08-09-2014 159
469. Chương 469 : Tu Bổ - Cường Hóa 08-09-2014 164
470. Chương 470 : Bổn Nguyên Dị Hỏa Của Tiêu Viêm - Thanh Liên Địa Tâm Hỏa 08-09-2014 160
471. Chương 471 : Công Pháp Tiến Hóa 08-09-2014 191
472. Chương 472 : Dày Vò Đau Đớn 08-09-2014 188
473. Chương 473 : Đột Quyết Tiến Hóa 08-09-2014 159
474. Chương 474 : Gặp Lại Băng Hoàng 08-09-2014 171
475. Chương 475 : Đàm Luận 08-09-2014 154
476. Chương 476 : Thiên Đỉnh Bảng 08-09-2014 174
477. Chương 477 : Thâm Tàng Bất Lộ 08-09-2014 190
478. Chương 478 : Phá Giải Phong Ấn 08-09-2014 168
479. Chương 479 : Tàn Đồ Tới Tay - Mời Làm Bảo Tiêu 08-09-2014 102
480. Chương 480 : Biến Cố Thạch Mạc Thành 08-09-2014 147
481. Chương 481 : Đánh Chết Đại Đấu Sư 08-09-2014 159
482. Chương 482 : Tiến Thẳng 08-09-2014 190
483. Chương 483 : Kinh Sợ 08-09-2014 168
484. Chương 484 : Mặc Gia 08-09-2014 151
485. Chương 485 : Thôn Cũng 08-09-2014 158
486. Chương 486 : Vô Đề 08-09-2014 158
487. Chương 487 : Nạp Lan 08-09-2014 172
488. Chương 488 : Nghỉ Ngơi - Phục Hồi 08-09-2014 156
489. Chương 489 : Đả Thủ 08-09-2014 173
490. Chương 490 : Nạp Lan Yên Nhiên 08-09-2014 162
491. Chương 491 : Mặc Gia Đích Dã Tâm 08-09-2014 172
492. Chương 492 : Mặc Minh 08-09-2014 156
493. Chương 493 : Tạp Tràng 08-09-2014 155
494. Chương 494 : Thủ Đoạn Tàn Nhẫn 08-09-2014 156
495. Chương 495 : Chém Giết Mặc Thừa 08-09-2014 175
496. Chương 496 : Thanh Y Nữ Nhân 08-09-2014 166
497. Chương 497 : Cuộc Chiến Giữa Ba Đấu Hoàng 08-09-2014 165
498. Chương 498 : Bát Dực Hắc Xà Hoàng 08-09-2014 168
499. Chương 499 : Đại Chiến Không Trung 08-09-2014 206
500. Chương 500 : Dị Hỏa Lan Ra - Phật Nộ Hỏa Liên 08-09-2014 227
501. Chương 501 : Khủng Bố Phá Hư Lực 08-09-2014 185
502. Chương 502 : Dược Lão Ngủ Say 08-09-2014 176
503. Chương 503 : Dựa Vào Chính Mình 08-09-2014 170
504. Chương 504 : Tĩnh Dưỡng Cùng Năng Lực Khống Hỏa 08-09-2014 160
505. Chương 505 : Mĩ Đỗ Toa Nữ Vương Tái Hiện 08-09-2014 174
506. Chương 506 : Đọ Sức Tính Toán 08-09-2014 199
507. Chương 507 : Khế Độ Hợp Tăng Vọt 08-09-2014 202
508. Chương 508 : Tử Hỏa Đan 08-09-2014 179
509. Chương 509 : Sơn Trại Phật Nộ Hỏa Liên 08-09-2014 179
510. Chương 510 : Giải Quyết Ẩn Hoạn Trước Khi Ra Đi 08-09-2014 151
511. Chương 511 : Đến Đế Đô 08-09-2014 178
512. Chương 512 : Phòng Đấu Giá Thước Đặc Nhĩ- Cố Nhân 08-09-2014 163
513. Chương 513 : Ác Độc 08-09-2014 188
514. Chương 514 : Tầm Dược 08-09-2014 148
515. Chương 515 : Ngăn Trở 08-09-2014 163
516. Chương 516 : Hèn Nhát 08-09-2014 175
517. Chương 517 : Thất Huyễn Thanh Linh Tiên 08-09-2014 192
518. Chương 518 : Huân Nhi 08-09-2014 148
519. Chương 519 : Âm Thầm Bảo Vệ 08-09-2014 180
520. Chương 520 : Ta Thử Xem 08-09-2014 190
521. Chương 521 : Quật Cốt, Cắn Răng, Nhẫn Nhục 08-09-2014 167
522. Chương 522 : Khu Độc 08-09-2014 160
523. Chương 523 : Ngoài Ý Muốn - Hy Chỉ - Hắc Chỉ 08-09-2014 161
524. Chương 524 : Đào Bảo 08-09-2014 172
525. Chương 525 : Lợi Ích Quán Quân 08-09-2014 226
526. Chương 526 : Tham Gia 08-09-2014 194
527. Chương 527 : Liễu Linh 08-09-2014 200
528. Chương 528 : Tiềm Tàng Đối Thủ 08-09-2014 168
529. Chương 529 : Tấn Cấp Thất Tinh,trắc Nghiệm Cuối Cùng 08-09-2014 165
530. Chương 530 : Đề Luyện 08-09-2014 186
531. Chương 531 : Trắc Nghiệm 08-09-2014 93
532. Chương 532 : Chấm Dứt 08-09-2014 180
533. Chương 533 : Hắc Mã 08-09-2014 179
534. Chương 534 : Hội Tụ,mộc Chiến 08-09-2014 184
535. Chương 535 : Quyết Đấu Ngắn Ngủi 08-09-2014 173
536. Chương 536 : Nạp Lan Yên Nhiên Ra Tay 08-09-2014 172
537. Chương 537 : Xong Việc 08-09-2014 201
538. Chương 538 : Khí Thế Đấu Hoàng 08-09-2014 173
539. Chương 539 : Ma Bào Lão Nhân 08-09-2014 178
540. Chương 540 : Thực Lực Của Gia Lão 08-09-2014 168
541. Chương 541 : Pháp Mã,yêu Dạ,đại Hội Bắt Đầu 08-09-2014 186
542. Chương 542 : Vòng Thi Đấu Thứ Nhất Bắt Đầu 08-09-2014 187
543. Chương 543 : Kinh Tâm Động Phách 08-09-2014 164
544. Chương 544 : Trắc Nghiệm,người Áo Xám Thần Bí 08-09-2014 183
545. Chương 545 : Quá Mức Đơn Giản 08-09-2014 215
546. Chương 546 : Có Vấn Đề 08-09-2014 161
547. Chương 547 : Ngăn Cơn Sóng Dữ,đại Hội Tạm Dừng 08-09-2014 202
548. Chương 548 : Quỷ Bí Hắc Bào Nhân 08-09-2014 163
549. Chương 549 : Chân Tướng 08-09-2014 175
550. Chương 550 : Viêm Lợi 08-09-2014 197
551. Chương 551 : Tiền Từ Trên Trời Rơi Xuống 08-09-2014 109
552. Chương 552 : Tam Văn Thanh Linh Đan 08-09-2014 207
553. Chương 553 : Vòng Cuối Cùng ! Bắt Đầu 08-09-2014 195
554. Chương 554 : Các Lộ Thần Thông 08-09-2014 216
555. Chương 555 : Thất Bại 08-09-2014 200
556. Chương 556 : Quán Quân Là Ta 08-09-2014 173
557. Chương 557 : Tái Độ - Quật Khởi 08-09-2014 190
558. Chương 558 : Tử Tâm Phá Chướng Đan 08-09-2014 185
559. Chương 559 : Nổ Đỉnh 08-09-2014 195
560. Chương 560 : Người Thắng Cuối Cùng 08-09-2014 182
561. Chương 561 : Đánh Giá 08-09-2014 210
562. Chương 562 : Đại Hội Kết Thúc 08-09-2014 204
563. Chương 563 : Lĩnh Thưởng 08-09-2014 192
564. Chương 564 : Thất Huyễn Thanh Linh Tiên Tới Tay 08-09-2014 180
565. Chương 565 : Dược Lão Thức Tỉnh 08-09-2014 176
566. Chương 566 : Dạ Đàm 08-09-2014 174
567. Chương 567 : Phục Dụng Tam Văn Thanh Linh Đan 08-09-2014 181
568. Chương 568 : Tấn Giai Đại Đấu Sư 08-09-2014 186
569. Chương 569 : Phó Thác 08-09-2014 181
570. Chương 570 : Tiêu Gia - Tiêu Viêm 08-09-2014 187
571. Chương 571 : Ba Năm Ước Hẹn 08-09-2014 180
572. Chương 572 : Nạp Lan Yên Nhiên. Bại? 08-09-2014 184
573. Chương 573 : Thực Lực Chân Chính Của Song Phương 08-09-2014 187
574. Chương 574 : Chiến Đấu Ác Liệt 08-09-2014 194
575. Chương 575 : Gió Nổi Lên - Thái Dương Lặn 08-09-2014 161
576. Chương 576 : Bộc Lộ 08-09-2014 199
577. Chương 577 : Tiểu Hình Phật Nộ Hỏa Liên 08-09-2014 191
578. Chương 578 : Kết Thúc 08-09-2014 193
579. Chương 579 : Phong Ba Tái Khởi 08-09-2014 192
580. Chương 580 : Trốn Không Khỏi Phiền Toái 08-09-2014 168
581. Chương 581 : Hết Sức Căng Thẳng 08-09-2014 161
582. Chương 582 : Ba Gã Đấu Vương Cường Giả 08-09-2014 165
583. Chương 583 : Đại Chiến 08-09-2014 194
584. Chương 584 : Thất Thải Thôn Thiên Mãng Xuất Trường 08-09-2014 184
585. Chương 585 : Bi Kịch Của Vân Lăng 08-09-2014 166
586. Chương 586 : Vân Yên Phúc Nhật Trận 08-09-2014 194
587. Chương 587 : Thần Bí Đấu Hoàng Xuất Trướng 08-09-2014 147
588. Chương 588 : Đấu Hoàng Lăng Ảnh 08-09-2014 184
589. Chương 589 : Con Bài Chưa Lật Của Vân Lam Tông 08-09-2014 196
590. Chương 590 : Tiền Nhiệm Tông Chủ Vân Lam Tông-Đấu Tông Vân Sơn 08-09-2014 181
591. Chương 591 : Xuống Núi 08-09-2014 170
592. Chương 592 : Phân Biệt Cùng Giao Dịch 08-09-2014 162
593. Chương 593 : Đường Về Nhà 08-09-2014 182
594. Chương 594 : Biến Cố Tiêu Gia 08-09-2014 182
595. Chương 595 : Một Tên Không Lưu 08-09-2014 189
596. Chương 596 : Hắn Phải Chết 08-09-2014 187
597. Chương 597 : Trở Lại Vân Lam Tông 08-09-2014 92
598. Chương 598 : Dàn Xếp Tiêu Gia 08-09-2014 177
599. Chương 599 : Dược Nham - Vân Chi 08-09-2014 161
600. Chương 600 : Đánh Chết Vân Lăng 08-09-2014 204
601. Chương 601 : Sinh Tử Chi Cục 08-09-2014 170
602. Chương 602 : Sinh Tử Môn 08-09-2014 164
603. Chương 603 : Đấu Tông Cường Giả Đại Chiến 08-09-2014 172
604. Chương 604 : Đại Đào Vong Bắt Đầu 08-09-2014 176
605. Chương 605 : Dưỡng Thương 08-09-2014 176
606. Chương 606 : Lần Lượt Đề Thăng ! Thăng Cấp 08-09-2014 172
607. Chương 607 : Thiên Hỏa Tam Huyền Biến! 08-09-2014 186
608. Chương 608 : Bí Pháp Diệu Dụng 08-09-2014 173
609. Chương 609 : Huyết Tanh Trả Thù! 08-09-2014 182
610. Chương 610 : Vây Giết Trong Ma Thú Sơn Mạch! 08-09-2014 175
611. Chương 611 : Đột Ngột Xuất Hiện Viện Binh ! 08-09-2014 170
612. Chương 612 : Chạy Thoát ! 08-09-2014 176
613. Chương 613 : Đại Lĩnh Thành 08-09-2014 167
614. Chương 614 : Chuẩn Bị Trước Khi Rời Đi 08-09-2014 174
615. Chương 615 : Hắc Giác Vực 08-09-2014 288
616. Chương 616 : Bại Lộ 08-09-2014 173
617. Chương 617 : Rời Khỏi Gia Mã Đế Quốc 08-09-2014 187
618. Chương 618 : Thần Bí Thế Lực - Hồn Điện? 08-09-2014 179
619. Chương 619 : Già Nam Học Viện - Tiêu Gia Có Một Thiếu Nữ Trưởng Thành 08-09-2014 165
620. Chương 620 : Hắc Vực Đại Bình Nguyên 08-09-2014 165
621. Chương 621 : Không Cần Từ Bi Ở Hỗn Loạn Vực 08-09-2014 191
622. Chương 622 : Hắc Bảng, Hắc Phong Bạo 08-09-2014 193
623. Chương 623 : Hắc Ấn Thành 08-09-2014 203
624. Chương 624 : Kinh Tế Tiêu Viêm Quẫn Bách 08-09-2014 168
625. Chương 625 : Luyện Đan Thoát Bần 08-09-2014 174
626. Chương 626 : Phòng Đấu Giá Hắc Ấn 08-09-2014 166
627. Chương 627 : Đấu Giá Hội Bắt Đầu 08-09-2014 176
628. Chương 628 : Phi Hành Đấu Kĩ-Lôi Bức Thiên Dực 08-09-2014 176
629. Chương 629 : Lôi Bức Thiên Dực Đích Tranh Đoạt Cùng Tàn Phá Địa Đồ 08-09-2014 161
630. Chương 630 : Biến Cố Tràn Lan 08-09-2014 192
631. Chương 631 : Tam Thiên Lôi Động 08-09-2014 169
632. Chương 632 : Trọng Đầu Hí 08-09-2014 171
633. Chương 633 : Thất Phẩm Đan Dược - Âm Dương Huyền Long Đan! 08-09-2014 170
634. Chương 634 : Theo Đuôi 08-09-2014 171
635. Chương 635 : Mai Phục Chặn Giết 08-09-2014 173
636. Chương 636 : Đại Lộ Chiến Đấu Kịch Liệt 08-09-2014 178
637. Chương 637 : Trai Cò Đánh Nhau,tiêu Viêm Đắc Lợi 08-09-2014 176
638. Chương 638 : Thanh Liên Biến 08-09-2014 199
639. Chương 639 : Thu Hoạch! 08-09-2014 175
640. Chương 640 : Nuốt Phục Âm Dương Huyền Long Đan! 08-09-2014 211
641. Chương 641 : Hòa Bình Trấn 08-09-2014 173
642. Chương 642 : Già Nam Học Viện Chấp Pháp Đội 08-09-2014 208
643. Chương 643 : Thời Khắc Mấu Chốt 08-09-2014 180
644. Chương 644 : Nhất Chiêu 08-09-2014 167
645. Chương 645 : Giết Gà Dọa Khỉ 08-09-2014 187
646. Chương 646 : Gặp Gỡ Trong Đêm 08-09-2014 175
647. Chương 647 : Lần Đầu Giao Phong 08-09-2014 171
648. Chương 648 : Khó Bề Phân Biệt 08-09-2014 191
649. Chương 649 : Kình Địch 08-09-2014 180
650. Chương 650 : Đối Chiến Lục Mục 08-09-2014 189
651. Chương 651 : Ngoạn Hỏa. 08-09-2014 175
652. Chương 652 : Đan Hỏa Chi Kĩ 08-09-2014 183
653. Chương 653 : Chấp Pháp Đội, Ngô Hạo! 08-09-2014 191
654. Chương 654 : Khiêu Chiến! 08-09-2014 201
655. Chương 655 : Miếng Ngọc Gia Truyền! 08-09-2014 156
656. Chương 656 : Cuộc Thi Tuyển Cuối Cùng! 08-09-2014 155
657. Chương 657 : Đại Hỗn Chiến 08-09-2014 171
658. Chương 658 : Hám Lôi Địa Hổ Bạo! 08-09-2014 179
659. Chương 659 : Tấn Cấp Trong Chiến Đấu! 08-09-2014 164
660. Chương 660 : Thực Lực Của Huân Nhi! 08-09-2014 199
661. Chương 661 : Lấy Một Địch Ba 08-09-2014 166
662. Chương 662 : Không Lưu Tình Chút Nào. 08-09-2014 186
663. Chương 663 : Trận Đấu Kết Thúc. 08-09-2014 192
664. Chương 664 : Bình An Sau Giải Đấu! 08-09-2014 176
665. Chương 665 : Tàng Thư Các Thần Bí! 08-09-2014 180
666. Chương 666 : Thần Bí Thủ Các Nhân! 08-09-2014 178
667. Chương 667 : Tranh Đoạt! 08-09-2014 185
668. Chương 668 : Thanh Ba Đấu Kỹ 08-09-2014 166
669. Chương 669 : Sư Hổ "toái Kim Ngâm" 08-09-2014 186
670. Chương 670 : Tu Luyện. 08-09-2014 210
671. Chương 671 : Hổ Gầm Chấn Sơn Lâm. 08-09-2014 161
672. Chương 672 : Vị Trí Nội Viện. 08-09-2014 173
673. Chương 673 : Cuộc Săn Hỏa Năng 08-09-2014 181
674. Chương 674 : Đội Trưởng 08-09-2014 168
675. Chương 675 : Phản Thưởng (Cướp Đoạt Ngược Lại) 08-09-2014 186
676. Chương 676 : Công Dụng Của Hỏa Năng 08-09-2014 167
677. Chương 677 : Thợ Săn Cùng Con Mồi Đổi Vị. 08-09-2014 206
678. Chương 678 : Phối Hợp Nhanh Chóng Phát Triển. 08-09-2014 183
679. Chương 679 : Sức Chiến Đấu Sau Khi Hình Thành Chỉnh Thể 08-09-2014 147
680. Chương 680 : Đại Phản Kích 08-09-2014 197
681. Chương 681 : Cường Giả Đối Chiến 08-09-2014 176
682. Chương 682 : Đại Chiến Phát Sinh. 08-09-2014 161
683. Chương 683 : Thắng Lợi Bắt Đầu Xuất Hiện 08-09-2014 78
684. Chương 684 : Trai Cò Tranh Chấp, Ngư Ông Đắc Lợi 08-09-2014 167
685. Chương 685 : Biến Cố 08-09-2014 218
686. Chương 686 : Trận Chiến Với Hắc Sát Đội 08-09-2014 117
687. Chương 687 : Giành Giật Từng Giây 08-09-2014 152
688. Chương 688 : Xoay Chuyển Cục Diện 08-09-2014 180
689. Chương 689 : Sự Bi Phẫn Của Sa Thiết 08-09-2014 177
690. Chương 690 : Chia Phần Và Chữa Thương 08-09-2014 200
691. Chương 691 : Bạch Sát Đội 08-09-2014 179
692. Chương 692 : Trận Đại Chiến Cuối Cùng! 08-09-2014 192
693. Chương 693 : Thắng! 08-09-2014 177
694. Chương 694 : Khen Thưởng 08-09-2014 187
695. Chương 695 : Dàn Xếp! 08-09-2014 188
696. Chương 696 : Tân Sinh Cống Nạp Phí 08-09-2014 179
697. Chương 697 : Kinh Sợ Cùng Khách Khí 08-09-2014 170
698. Chương 698 : Bàn Môn 08-09-2014 210
699. Chương 699 : Bí Ẩn Hắc Tháp 08-09-2014 179
700. Chương 700 : Máy Gia Tốc Tu Luyện 08-09-2014 189
701. Chương 701 : Chấn Động 08-09-2014 180
702. Chương 702 : Lần Đầu Gặp 08-09-2014 192
703. Chương 703 : Hắc Động 08-09-2014 117
704. Chương 704 : Hỏa Mãng Vô Hình Bí Ẩn 08-09-2014 198
705. Chương 705 : Chuyện Phiền Toái 08-09-2014 194
706. Chương 706 : Tiền Đặt Cược 08-09-2014 186
707. Chương 707 : Chiến Phó Ngao 08-09-2014 181
708. Chương 708 : Thực Lực Của Bạch Bang 08-09-2014 190
709. Chương 709 : Gặp Nhau 08-09-2014 196
710. Chương 710 : Âm Thầm Giao Phong 08-09-2014 183
711. Chương 711 : Trung Cấp Tu Luyện Thất 08-09-2014 211
712. Chương 712 : Trung Cấp Tu Luyện Thất 08-09-2014 167
713. Chương 713 : Đệ Nhị Tầng 08-09-2014 200
714. Chương 714 : Thám Tra - Hội Nghị Đàm 08-09-2014 187
715. Chương 715 : Thất Tinh Đại Đấu Sư 08-09-2014 103
716. Chương 716 : Bàn Môn Biến Hoá 08-09-2014 198
717. Chương 717 : Đà Xá Cổ Đế Ngọc? 08-09-2014 172
718. Chương 718 : Đà Xá Cổ Đế 08-09-2014 172
719. Chương 719 : Thanh Mộc Tiên Đằng 08-09-2014 175
720. Chương 720 : Gã Cổ Quái 08-09-2014 168
721. Chương 721 : Giao Dịch 08-09-2014 181
722. Chương 722 : Thanh Chi Hoả Linh Cao Và Tốc Linh Phong Đan 08-09-2014 156
723. Chương 723 : Bế Quan 08-09-2014 96
724. Chương 724 : Phiền Phức Tìm Tới Cửa 08-09-2014 173
725. Chương 725 : Liễu Phỉ 08-09-2014 171
726. Chương 726 : Hách Trưởng Lão 08-09-2014 198
727. Chương 727 : Tu Luyện Tiến Triển 08-09-2014 174
728. Chương 728 : Lại Đột Phá 08-09-2014 180
729. Chương 729 : Phách Thương Liễu Kình 08-09-2014 172
730. Chương 730 : Kiếm Lấy Hoả Năng 08-09-2014 180
731. Chương 731 : Luyện Chế Lượng Lớn 08-09-2014 184
732. Chương 732 : Thu Hoạch Lớn 08-09-2014 182
733. Chương 733 : Xung Đột 08-09-2014 175
734. Chương 734 : Dược Bang Hàn Nhàn 08-09-2014 162
735. Chương 735 : Tỷ Thí 08-09-2014 180
736. Chương 736 : Tỷ Thí Đề Mục Long Lực Đan 08-09-2014 177
737. Chương 737 : Huyễn Kim Hoả 08-09-2014 179
738. Chương 738 : Bán Thành Phẩm 08-09-2014 179
740. Chương 740 : Thắng Lợi 08-09-2014 169
741. Chương 741 : Chiêu Nạp 08-09-2014 170
742. Chương 742 : Tam Thiên Lôi Động 08-09-2014 167
743. Chương 743 : Phong Lôi Chi Lực 08-09-2014 173
744. Chương 744 : Luyện Hóa Thành Công 08-09-2014 197
745. Chương 745 : Lôi Thiểm 08-09-2014 217
746. Chương 746 : Lĩnh Ngộ Thước Pháp 08-09-2014 192
747. Chương 747 : Địa Tâm Thối Thể Nhũ 08-09-2014 189
748. Chương 748 : Cường Bảng Cao Thủ 08-09-2014 154
749. Chương 749 : Cuồng Bạo Huyết Mạch 08-09-2014 149
750. Chương 750 : Mời 08-09-2014 168
751. Chương 751 : Mãng, Viên Tương Đấu 08-09-2014 142
752. Chương 752 : Tầm Bảo 08-09-2014 168
753. Chương 753 : Thật, Giả Địa Tâm Nhũ 08-09-2014 168
754. Chương 754 : Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương Tái Hiện 08-09-2014 177
755. Chương 755 : Ước Định 08-09-2014 164
756. Chương 756 : Điều Phối Dược Dịch 08-09-2014 178
757. Chương 757 : Cửu Tinh Đại Đấu Sư 08-09-2014 164
758. Chương 758 : Tiến Nhập Đấu Linh 08-09-2014 165
759. Chương 759 : Trở Về Nội Viện 08-09-2014 164
760. Chương 760 : Lên Sàn Đấu 08-09-2014 157
761. Chương 761 : Chiến Đấu Kịch Liệt 08-09-2014 166
762. Chương 762 : Đối Chiến Lục Tinh Đấu Linh 08-09-2014 185
763. Chương 763 : Lại Dùng Đan Dược 08-09-2014 168
764. Chương 764 : Cường Lực Một Kích 08-09-2014 162
765. Chương 765 : Bại Kẻ Địch 08-09-2014 170
766. Chương 766 : Một Bạt Tai 08-09-2014 179
767. Chương 767 : Bài Danh Cường Bảng 08-09-2014 275
768. Chương 768 : Đệ Nhất Cường Giả Thần Bí 08-09-2014 191
769. Chương 769 : Băng Hoả Long Tu Quả 08-09-2014 217
770. Chương 770 : Bạch Y Tiểu Cô Nương Thần Bí 08-09-2014 184
771. Chương 771 : Không Phải Người 08-09-2014 195
772. Chương 772 : Loại Tài Liệu Cuối Cùng 08-09-2014 155
773. Chương 773 : Trao Đổi 08-09-2014 170
774. Chương 774 : Tới Tay 08-09-2014 158
775. Chương 775 : Luyện Chế Địa Linh Đan 08-09-2014 164
776. Chương 776 : Động Tĩnh 08-09-2014 190
777. Chương 777 : Dược Hoàng, Hàn Phong 08-09-2014 197
778. Chương 778 : Thành Đan 08-09-2014 164
779. Chương 779 : Thiên Phú Tầm Bảo 08-09-2014 171
780. Chương 780 : Việc Gấp? 08-09-2014 191
781. Chương 781 : Trở Về Ngoại Viện 08-09-2014 170
782. Chương 782 : Gia Tộc Gặp Tai Kiếp! 08-09-2014 159
783. Chương 783 : Hồn Điện Tham Gia Kiếp! 08-09-2014 189
784. Chương 784 : Tính Toán Của Tiêu Lệ! 08-09-2014 150
785. Chương 785 : Lập Lôi Đài Tiếp Chiến 08-09-2014 182
786. Chương 786 : Diêu Thịnh 08-09-2014 172
787. Chương 787 : Sơ Bộ Giao Phong 08-09-2014 177
788. Chương 788 : Phòng Tu Luyện Số Một 08-09-2014 154
789. Chương 789 : Bạo Động Trong Tháp! 08-09-2014 163
790. Chương 790 : Vẫn Lạc Tâm Viêm Bạo Động Sớm? 08-09-2014 178
791. Chương 791 : Đại Trưởng Lão Tô Thiên 08-09-2014 174
792. Chương 792 : Oan Gia Ngõ Hẹp! 08-09-2014 165
793. Chương 793 : Đối Chọi Gay Gắt! 08-09-2014 172
794. Chương 794 : Định Đối Thủ 08-09-2014 158
795. Chương 795 : Đại Tái Bắt Đầu 08-09-2014 168
796. Chương 796 : Bối Cư! 08-09-2014 165
797. Chương 797 : Thước Pháp! 08-09-2014 179
798. Chương 798 : Huyết Đại Bát Liệt! 08-09-2014 162
799. Chương 799 : Thanh Hỏa Khôi Giáp! 08-09-2014 159
800. Chương 800 : Liễu Kình Xuất Chiến! 08-09-2014 181
801. Chương 801 : Đại Liệt Phách Quan Trảo! 08-09-2014 167
802. Chương 802 : Òng Đấu Thứ Hai! 08-09-2014 176
803. Chương 803 : Đối Chiến Diêu Thịnh! 08-09-2014 174
804. Chương 804 : Phá Giải "hắc Thủy Quyển" 08-09-2014 175
805. Chương 805 : Thắng 08-09-2014 157
806. Chương 806 : Tỏa Sáng 08-09-2014 178
807. Chương 807 : Một Triền Một Cương 08-09-2014 165
808. Chương 808 : Quyển Trục 08-09-2014 176
809. Chương 809 : Tranh Đoạt Mười Vị Trí Dẫn Đầu 08-09-2014 152
810. Chương 810 : Ngựa Ô Và Cao Thủ Lão Thành Cường Bảng 08-09-2014 161
811. Chương 811 : Sôi Trào! 08-09-2014 194
812. Chương 812 : Bát Cực Băng Đối Phách Quang Trảo! 08-09-2014 83
813. Chương 813 : Bạo! 08-09-2014 151
814. Chương 814 : Nhất Chiêu! 08-09-2014 142
815. Chương 815 : Đại Liệt Nham Cùng Diễm Phân Phệ Lãng Xích Va Chạm 08-09-2014 184
816. Chương 816 : Vẫn Có Thể Nói 08-09-2014 170
817. Chương 817 : Kết Thúc 08-09-2014 159
818. Chương 818 : Dưỡng Thương 08-09-2014 164
819. Chương 819 : Thực Lực Tăng Lên. 08-09-2014 169
820. Chương 820 : Hắc Yên Quân Phó Thống Lĩnh - Linh Tuyền 08-09-2014 160
821. Chương 821 : Chia Ly 08-09-2014 174
822. Chương 822 : Tiến Vào Thiên Phần Luyện Khí Tháp 08-09-2014 220
823. Chương 823 : Căn Nguyên Tâm Viêm 08-09-2014 182
824. Chương 824 : Nỗi Đau Luyện Thể 08-09-2014 169
825. Chương 825 : Vẫn Lạc Tâm Viên 08-09-2014 160
826. Chương 826 : Phá Tan Phong Ấn 08-09-2014 174
827. Chương 827 : Phá Tháp 08-09-2014 177
828. Chương 828 : Thiên Tầng Phong Trận 08-09-2014 151
829. Chương 829 : Kêu Gọi Bằng Hữu 08-09-2014 165
830. Chương 830 : Liên Thủ Phong Ấn 08-09-2014 162
831. Chương 831 : Phần Quyết Tàn Quyển 08-09-2014 179
832. Chương 832 : Hỗn Loạn Đại Chiến 08-09-2014 162
833. Chương 833 : Đối Chiến Phạm Lao 08-09-2014 178
834. Chương 834 : Viện Thủ 08-09-2014 178
835. Chương 835 : Thanh Hoả Đầy Trời 08-09-2014 184
836. Chương 836 : Hải Tâm Diễm 08-09-2014 173
837. Chương 837 : Tiếng Nổ Kinh Thiên 08-09-2014 185
838. Chương 838 : Đồng Dạng Tâm Tư 08-09-2014 166
839. Chương 839 : Đuổi Tận Giết Tuyệt 08-09-2014 176
840. Chương 840 : Phong Ấn Vô Hiệu 08-09-2014 191
841. Chương 841 : Tu Luyện Tác Khí Hệ 08-09-2014 164
842. Chương 842 : Đấu Hoả 08-09-2014 190
843. Chương 843 : Hiện Hình 08-09-2014 160
844. Chương 844 : Bản Thể 08-09-2014 186
845. Chương 845 : Giao Phong 08-09-2014 186
846. Chương 846 : Sợ Hãi 08-09-2014 201
847. Chương 847 : Đại Hình Phật Nộ Hỏa Liên 08-09-2014 192
848. Chương 848 : Thôn Phệ - Phong Ấn. 08-09-2014 165
849. Chương 849 : Tuyệt Cảnh. 08-09-2014 163
850. Chương 850 : Xà Hiện 08-09-2014 179
851. Chương 851 : Giai Đoạn Sinh Tử 08-09-2014 167
852. Chương 852 : Thong Thả Lột Xác 08-09-2014 166
853. Chương 853 : Tấn Giai Đấu Vương 08-09-2014 90
854. Chương 854 : Cục Diện Đảo Ngược 08-09-2014 167
855. Chương 855 : Luyện Hóa, Dung Hợp 08-09-2014 207
856. Chương 856 : Dung Hợp Thành Công 08-09-2014 170
857. Chương 857 : Di Chứng Sau Khi Dung Hợp Dị Hỏa 08-09-2014 100
858. Chương 858 : Phá Phong 08-09-2014 174
859. Chương 859 : Phá Tháp Lao Ra 08-09-2014 171
860. Chương 860 : Thử Sức 08-09-2014 200
861. Chương 861 : Tai Họa 08-09-2014 168
862. Chương 862 : Giải Quyết Phiền Phức 08-09-2014 192
863. Chương 863 : Triệu Tập Nhân Thủ 08-09-2014 81
864. Chương 864 : Thời Khắc Sinh Tử 08-09-2014 183
865. Chương 865 : Quát Lui 08-09-2014 176
866. Chương 866 : Viện Binh 08-09-2014 180
867. Chương 867 : Đánh Chết Phạm Lao 08-09-2014 170
868. Chương 868 : Đại Khai Sát Giới 08-09-2014 175
869. Chương 869 : Phệ Sinh Đan 08-09-2014 180
870. Chương 870 : Phương Thuốc 08-09-2014 187
871. Chương 871 : Đại Chiến Đã Tới 08-09-2014 173
872. Chương 872 : Cường Cường Đối Chọi 08-09-2014 188
873. Chương 873 : Giao Phong 08-09-2014 155
874. Chương 874 : Hỏa Liên Bình 08-09-2014 191
875. Chương 875 : Trận Chiến Đồng Môn 08-09-2014 188
876. Chương 876 : Hàn Phong Sơ Nhập Đấu Tông 08-09-2014 170
877. Chương 877 : Phỉ Thúy Hỏa Liên. 08-09-2014 161
878. Chương 878 : Mạng Ngươi Là Của Ta! 08-09-2014 184
879. Chương 879 : Hồn Điện Tái Hiện 08-09-2014 175
880. Chương 880 : U Hải Nạp Giới 08-09-2014 178
881. Chương 881 : Bế Quan Dưỡng Thương 08-09-2014 192
882. Chương 882 : Đế Ấn Quyết 08-09-2014 166
883. Chương 883 : Dự Định 08-09-2014 178
884. Chương 884 : Giao Dịch 08-09-2014 140
885. Chương 885 : Tu Luyện Khai Sơn Ấn 08-09-2014 182
886. Chương 886 : Tiêu Môn 08-09-2014 183
887. Chương 887 : Ba Thế Lực Lớn 08-09-2014 183
888. Chương 888 : Giao Dịch 08-09-2014 146
889. Chương 889 : Kêu Gọi Giúp Đỡ 08-09-2014 171
890. Chương 890 : Sưu Tầm Dược Liệu 08-09-2014 179
891. Chương 891 : Luyện Chế Phục Tử Linh Đan 08-09-2014 172
892. Chương 892 : Đại Hội Đấu Giá Đan Dược 08-09-2014 159
893. Chương 893 : Kinh Sợ 08-09-2014 160
894. Chương 894 : Bán Đấu Giá Kết Thúc 08-09-2014 179
895. Chương 895 : Tu Phục Dược Dịch 08-09-2014 199
896. Chương 896 : Dược Lão Thức Tỉnh 08-09-2014 162
897. Chương 897 : Thầy Trò Gặp Lại 08-09-2014 159
898. Chương 898 : Tài Liệu Luyện Chế Thân Thể 08-09-2014 168
899. Chương 899 : Tìm Phương Pháp Hóa Giải 08-09-2014 166
900. Chương 900 : Khôi Phục 08-09-2014 177
901. Chương 901 : Ba Huynh Đệ Họ Diêu 08-09-2014 182
902. Chương 902 : Chiếu Khán 08-09-2014 177
903. Chương 903 : An Trí Bàn Môn 08-09-2014 176
904. Chương 904 : Mười Chiêu 08-09-2014 172
905. Chương 905 : An Bình 08-09-2014 176
906. Chương 906 : Mọi Sự Đã Sẵn Sàng 08-09-2014 202
907. Chương 907 : Rời Đi Nội Viện 08-09-2014 166
908. Chương 908 : Khởi Hành Quay Lại Gia Mã Đế Quốc! 08-09-2014 174
909. Chương 909 : Động Tĩnh Của Vân Lam Tông 08-09-2014 166
910. Chương 910 : Ngàn Dặm Tìm Về 08-09-2014 163
911. Chương 911 : Trấn Quỷ Quan - Cố Nhân 08-09-2014 174
912. Chương 912 : Mộc Thiết 08-09-2014 176
913. Chương 913 : Chém Giết 08-09-2014 203
914. Chương 914 : Tình Thế Gia Mã Đế Quốc 08-09-2014 169
915. Chương 915 : Tông Sư Nghị Sự 08-09-2014 163
916. Chương 916 : Huyết Chiến 08-09-2014 139
917. Chương 917 : Đã Tìm Đến Đế Đô 08-09-2014 170
918. Chương 918 : Đòi Nợ 08-09-2014 166
919. Chương 919 : Kỳ Nhân Chi Đạo Còn Trị Một Thân Thân 08-09-2014 178
920. Chương 920 : Đai Khai Sát Giới 08-09-2014 171
921. Chương 921 : Quét Ngang 08-09-2014 172
922. Chương 922 : Vân Lam Tông Khiếp Sợ 08-09-2014 186
923. Chương 923 : Thế 08-09-2014 166
924. Chương 924 : Thương Thảo 08-09-2014 167
925. Chương 925 : Dàn Xếp Tiêu Gia 08-09-2014 199
926. Chương 926 : Nữ Nhân Đối Chọi 08-09-2014 176
927. Chương 927 : Tuyết Mị. 08-09-2014 183
928. Chương 928 : Tuyết Mị 08-09-2014 166
929. Chương 929 : Phó Nham 08-09-2014 188
930. Chương 930 : Gặp Mặt 08-09-2014 197
931. Chương 931 : Hiện Thân 08-09-2014 183
932. Chương 932 : Hôn Lễ 08-09-2014 165
933. Chương 933 : Hỗn Nguyên Tố Cốt Đan 08-09-2014 175
934. Chương 934 : Phủ Đệ Mới Của Tiêu Gia 08-09-2014 181
935. Chương 935 : Trò Chuyện Trong Đêm 08-09-2014 158
936. Chương 936 : U Hải Giao Long Thú 08-09-2014 160
937. Chương 937 : Đại Chiến Đã Tới 08-09-2014 150
938. Chương 938 : Ngày Đại Hôn 08-09-2014 158
939. Chương 939 : Trận Chiến Mười Chiêu 08-09-2014 188
940. Chương 940 : Trận Chiến 10 Chiêu 08-09-2014 169
941. Chương 941 : Chiến Cổ Hà 08-09-2014 182
942. Chương 942 : Bại 08-09-2014 169
943. Chương 943 : Giết Không Tha 08-09-2014 180
944. Chương 944 : Quyết Chiến Vân Lam Tông 08-09-2014 171
945. Chương 945 : Quyết Chiến Vân Sơn 08-09-2014 207
946. Chương 946 : Đại Bi Phong Tê Thủ 08-09-2014 170
947. Chương 947 : Vụ Hộ Pháp 08-09-2014 173
948. Chương 948 : Phong Sát Yên Cương 08-09-2014 182
949. Chương 949 : Quân Bài Chưa Lật - Tam Sắc Hỏa Liên 08-09-2014 168
950. Chương 950 : Hỏa Liên Bạo Phát 08-09-2014 174
951. Chương 951 : Giết ? 08-09-2014 165
952. Chương 952 : Đánh Chết Vân Sơn 08-09-2014 176
953. Chương 953 : Biến Cố 08-09-2014 165
954. Chương 954 : Nạp Lan Yên Nhiên Tái Hiện 08-09-2014 182
955. Chương 955 : Dược Lão Chiến Vụ Hộ Pháp 08-09-2014 175
956. Chương 956 : Đấu Tông Đại Chiến 08-09-2014 174
957. Chương 957 : A Nín 08-09-2014 181
958. Chương 958 : Thống Khổ 08-09-2014 173
959. Chương 959 : Xử Lý Vân Lam Tông 08-09-2014 179
960. Chương 960 : Vân Lam Tông Kết Cục 08-09-2014 173
961. Chương 961 : Kết Thúc 08-09-2014 156
962. Chương 962 : Tình Thế 08-09-2014 179
963. Chương 963 : Tông Môn Đại Hội 08-09-2014 165
964. Chương 964 : Độc Tông 08-09-2014 184
965. Chương 965 : Dược Lão Lưu Lại 08-09-2014 194
966. Chương 966 : Thế Lực Sơ Thành 08-09-2014 151
967. Chương 967 : Ly Biệt 08-09-2014 178
968. Chương 968 : Khỏi Hẳn 08-09-2014 178
969. Chương 969 : Liên Minh 08-09-2014 163
970. Chương 970 : Viêm Minh 08-09-2014 193
971. Chương 971 : Sự Thành 08-09-2014 180
972. Chương 972 : Luyện Chế 08-09-2014 147
973. Chương 973 : Bế Quan 08-09-2014 177
974. Chương 974 : Thanh Sơn Trấn 08-09-2014 178
975. Chương 975 : Gặp Cố Nhân 08-09-2014 172
976. Chương 976 : Sơn Cốc Cổ Quái 08-09-2014 202
977. Chương 977 : Bóng Đen Thần Bí 08-09-2014 181
978. Chương 978 : Tiểu Y Tiên? 08-09-2014 160
979. Chương 979 : Tử Nghiên Tấn Giai 08-09-2014 187
980. Chương 980 : Đan Thành 08-09-2014 190
981. Chương 981 : Hách Gia 08-09-2014 174
982. Chương 982 : Viện Thủ 08-09-2014 166
983. Chương 983 : Hách Càn 08-09-2014 169
984. Chương 984 : Bế Tử Quan 08-09-2014 180
985. Chương 985 : Thay Đổi 08-09-2014 156
986. Chương 986 : Linh Hồn Thăm Dò 08-09-2014 97
987. Chương 987 : Tấn Giai Đấu Hoàng 08-09-2014 189
988. Chương 988 : Xuất Cốc 08-09-2014 180
989. Chương 989 : Đại Loạn 08-09-2014 161
990. Chương 990 : Độc Tông, Kim Nhạn Tông, Mộ Lan Cốc 08-09-2014 170
991. Chương 991 : Cứu Viện 08-09-2014 172
992. Chương 992 : Xà Nhân Nguyệt Mị 08-09-2014 184
993. Chương 993 : Tình Thế 08-09-2014 147
994. Chương 994 : Đại Chiến! 08-09-2014 82
995. Chương 995 : Tam Thú Man Hoang Quyết 08-09-2014 174
996. Chương 996 : Nghênh Chiến Mộ Lan Tam Lão 08-09-2014 158
997. Chương 997 : Chiến Đấu Kịch Liệt 08-09-2014 146
998. Chương 998 : Tam Thiên Lôi 08-09-2014 180
999. Chương 999 : Âm Mưu 08-09-2014 170
1000. Chương 1000 : Ưng Gáy 08-09-2014 186
1001. Chương 1001 : Độc Tông Tông Chủ 08-09-2014 186
1002. Chương 1002 : Thân Pháp So Đấu 08-09-2014 176
1003. Chương 1003 : Bạo. 08-09-2014 161
1004. Chương 1004 : Uy Vọng! 08-09-2014 183
1005. Chương 1005 : Cảnh Còn Người Mất! 08-09-2014 168
1006. Chương 1006 : Ngưng Chiến 08-09-2014 86
1007. Chương 1007 : Dạ Kiến 08-09-2014 180
1008. Chương 1008 : Độc Đan Chi Pháp 08-09-2014 176
1009. Chương 1009 : Cường Giả Xà Nhân Tộc 08-09-2014 188
1010. Chương 1010 : Ba Dạng Bí Pháp 08-09-2014 183
1011. Chương 1011 : Bí Pháp Tam Đẳng 08-09-2014 189
1012. Chương 1012 : Khiêu Khích 08-09-2014 161
1013. Chương 1013 : Điều Dưỡng 08-09-2014 167
1014. Chương 1014 : Hành Động 08-09-2014 175
1015. Chương 1015 : Ám Sát!! 08-09-2014 170
1016. Chương 1016 : Lấy Ít Địch Nhiều 08-09-2014 84
1017. Chương 1017 : Thu Hoạch Phong Phú 08-09-2014 184
1018. Chương 1018 : Thiên Nhạn Cửu Hành Dực 08-09-2014 179
1019. Chương 1019 : Trên Vân Sơn, Huân Nhi 08-09-2014 175
1020. Chương 1020 : Đan Tháp! 08-09-2014 166
1021. Chương 1021 : Thu Phục Cổ Hà! 08-09-2014 174
1022. Chương 1022 : Đại Thống Lĩnh! 08-09-2014 151
1023. Chương 1023 : Mời Nàng Giúp Đỡ! 08-09-2014 174
1024. Chương 1024 : Chạy Tới Xuất Vân! 08-09-2014 177
1025. Chương 1025 : Vạn Hạt Môn 08-09-2014 180
1026. Chương 1026 : Ngô Nhai 08-09-2014 162
1027. Chương 1027 : Hung Hiểm 08-09-2014 170
1028. Chương 1028 : Hạt Tất Nham 08-09-2014 98
1029. Chương 1029 : Môn Phái Đại Chiến 08-09-2014 175
1030. Chương 1030 : Chém Giết 08-09-2014 183
1031. Chương 1031 : Tứ Dực Thiên Ma Hạt 08-09-2014 172
1032. Chương 1032 : Hiện Thân 08-09-2014 174
1033. Chương 1033 : Thiết Hộ Pháp 08-09-2014 165
1034. Chương 1034 : Đấu Tông Bùng Nổ 08-09-2014 169
1035. Chương 1035 : Đánh Lén 08-09-2014 182
1036. Chương 1036 : Hạt Sơn Bỏ Mình 08-09-2014 179
1037. Chương 1037 : Túi Hồn 08-09-2014 179
1038. Chương 1038 : Phiên Hải Ấn 08-09-2014 192
1039. Chương 1039 : Thiết Hộ Pháp Chật Vật 08-09-2014 156
1040. Chương 1040 : Bắt Được 08-09-2014 171
1041. Chương 1041 : Liều Chết Một Kích 08-09-2014 154
1042. Chương 1042 : Ma Độc Ban 08-09-2014 161
1043. Chương 1043 : Thạch Trì 08-09-2014 146
1044. Chương 1044 : Đấu Tông Bùng Nổ 08-09-2014 142
1045. Chương 1045 : Nhị Tinh Đấu Hoàng. 08-09-2014 173
1046. Chương 1046 : Trên Bảng Bài Danh Thứ Ba 08-09-2014 157
1047. Chương 1047 : Tính Toán 08-09-2014 179
1048. Chương 1048 : Thông Tin Về Hồn Điện 08-09-2014 172
1049. Chương 1049 : Hành Trình Đến Hắc Giác Vực. 08-09-2014 164
1050. Chương 1050 : Gặp Gỡ Giữa Đường. 08-09-2014 170
1051. Chương 1051 : Ma Viêm Cốc 08-09-2014 175
1052. Chương 1052 : Huyết Kiếm Ngô Hạo 08-09-2014 168
1053. Chương 1053 : Ưng Trảo Lão Nhân 08-09-2014 162
1054. Chương 1054 : Tiêu Viêm, Tiêu Môn 08-09-2014 168
1055. Chương 1055 : Một Tên Cũng Không Để Lại 08-09-2014 164
1056. Chương 1056 : Gió Mây Cuồn Cuộn. 08-09-2014 187
1057. Chương 1057 : Vào Thành 08-09-2014 164
1058. Chương 1058 : Thiên Dược Phường 08-09-2014 173
1059. Chương 1059 : Đại Hội Đổi Đan 08-09-2014 192
1060. Chương 1060 : Lão Giả Mặt Đỏ 08-09-2014 213
1061. Chương 1061 : Đấu Giá 08-09-2014 189
1062. Chương 1062 : Đắc Thủ 08-09-2014 180
1063. Chương 1063 : Bồ Đề Tâm 08-09-2014 187
1064. Chương 1064 : Hoàng Các 08-09-2014 168
1065. Chương 1065 : Tìm Tới Cửa Phiền Phức. 08-09-2014 186
1066. Chương 1066 : Bạch Y Nhân 08-09-2014 177
1067. Chương 1067 : Mạc Nhai. 08-09-2014 94
1068. Chương 1068 : Cường Giả Tập Hợp 08-09-2014 196
1069. Chương 1069 : Nhị Nữ Ám Thủ 08-09-2014 194
1070. Chương 1070 : Phá Tông Đan 08-09-2014 205
1071. Chương 1071 : Động Tĩnh 08-09-2014 159
1072. Chương 1072 : Mạc Thiên Hành 08-09-2014 182
1073. Chương 1073 : Phách Mại Bắt Đầu 08-09-2014 160
1074. Chương 1074 : Trò Hay Bắt Đầu. 08-09-2014 167
1075. Chương 1075 : Đấu Giá. 08-09-2014 142
1076. Chương 1076 : Lục Hợp Du Thân Thước 08-09-2014 87
1077. Chương 1077 : Ma Thú Thây Khô 08-09-2014 178
1078. Chương 1078 : Đấu Giá Thây Khô 08-09-2014 176
1079. Chương 1079 : Đấu Giá Thây Khô 08-09-2014 165
1080. Chương 1080 : Bồ Đề Hóa Thể Tiên 08-09-2014 176
1081. Chương 1081 : Tiền Vốn Đáng Kể 08-09-2014 157
1082. Chương 1082 : Người Thắng Sau Cùng 08-09-2014 189
1083. Chương 1083 : Ưng Sơn Lão Nhân 08-09-2014 173
1084. Chương 1084 : Gặp Mặt 08-09-2014 142
1085. Chương 1085 : Tương Đàm 08-09-2014 190
1086. Chương 1086 : Thương Nghị Lập Kế Hoạch 08-09-2014 163
1087. Chương 1087 : Phân Thây 08-09-2014 175
1088. Chương 1088 : Huyết Dịch Xanh Hồng 08-09-2014 164
1089. Chương 1089 : Ma Hạch Cấp Bảy 08-09-2014 156
1090. Chương 1090 : Mầm Mống Tâm Hoả 08-09-2014 181
1091. Chương 1091 : Theo Đuôi 08-09-2014 129
1092. Chương 1092 : Dò Xét 08-09-2014 137
1093. Chương 1093 : Linh Hồn Phân Thân 08-09-2014 86
1094. Chương 1094 : Quả Nhiên Là Ngươi 08-09-2014 153
1095. Chương 1095 : Đồng Môn Tái Kiến 08-09-2014 176
1096. Chương 1096 : Ngũ Đại Đấu Tông 08-09-2014 169
1097. Chương 1097 : Thế Cuộc Chuyển Biến 08-09-2014 158
1098. Chương 1098 : Đại Chiến Bắt Đầu 08-09-2014 175
1099. Chương 1099 : Hóa Sinh Hỏa 08-09-2014 179
1100. Chương 1100 : Thu Phục 08-09-2014 209
1101. Chương 1101 : Đánh Chết 08-09-2014 171
1102. Chương 1102 : Tử Nghiên Bạo Tẩu 08-09-2014 190
1103. Chương 1103 : Quát Lui 08-09-2014 166
1104. Chương 1104 : Rời Đi 08-09-2014 177
1105. Chương 1105 : Biến Cố 08-09-2014 189
1106. Chương 1106 : Tiêu Trừ Ẩn Họa 08-09-2014 172
1107. Chương 1107 : Đến Hòa Bình Trấn 08-09-2014 166
1108. Chương 1108 : Hân Lam. 08-09-2014 176
1109. Chương 1109 : Gặp Mặt 08-09-2014 169
1110. Chương 1110 : Biện Pháp 08-09-2014 165
1111. Chương 1111 : Tin Tức Dị Hỏa 08-09-2014 163
1112. Chương 1112 : Tin Tức Dị Hoả Khác! 08-09-2014 195
1113. Chương 1113 : Tam Thiên Diễm Viêm Hoả! 08-09-2014 174
1114. Chương 1114 : Luyện Chế! 08-09-2014 142
1115. Chương 1115 : Thu Hoạch Ngoài Tưởng Tượng! 08-09-2014 177
1116. Chương 1116 : Một Đôi Cánh Đầy Bá Đạo! 08-09-2014 173
1117. Chương 1117 : Nhất Lao Vĩnh Dật 08-09-2014 164
1118. Chương 1118 : Đã Đến 08-09-2014 171
1119. Chương 1119 : Địa Ma Lão Quỷ 08-09-2014 175
1120. Chương 1120 : Động Thủ 08-09-2014 181
1121. Chương 1121 : Đối Chiến Địa Ma Lão Quỷ 08-09-2014 164
1122. Chương 1122 : Kinh Tâm Động Phách 08-09-2014 162
1123. Chương 1123 : Điên Cuồng 08-09-2014 175
1124. Chương 1124 : Hủy Diệt Hỏa Liên 08-09-2014 176
1125. Chương 1125 : Đại Phá (Tàn Phá). 08-09-2014 174
1126. Chương 1126 : Thiên Bách Nhị Lão. 08-09-2014 166
1127. Chương 1127 : Mong Được 08-09-2014 173
1128. Chương 1128 : Thất Bại 08-09-2014 141
1129. Chương 1129 : Ngũ Tinh Đấu Hoàng 08-09-2014 153
1130. Chương 1130 : Nơi Tu Luyện 08-09-2014 182
1131. Chương 1131 : Lại Tiến Vào Đáy Tháp 08-09-2014 176
1132. Chương 1132 : Triệu Hoán 08-09-2014 164
1133. Chương 1133 : Thước Pháp Tiểu Thành 08-09-2014 174
1134. Chương 1134 : Hài Cốt Thần Bí 08-09-2014 173
1135. Chương 1135 : Sinh Vật Dung Nham 08-09-2014 159
1136. Chương 1136 : Bộ Tộc Thằn Lằn Lửa 08-09-2014 175
1137. Chương 1137 : Thiên Hỏa Tôn Giả 08-09-2014 172
1138. Chương 1138 : Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp 08-09-2014 183
1139. Chương 1139 : Thần Bí Tồn Tại 08-09-2014 312
1140. Chương 1140 : Động Tĩnh Của Đà Xá Cổ Đế Ngọc. 08-09-2014 195
1141. Chương 1141 : Tiếp Tục Thăng Cấp 08-09-2014 168
1142. Chương 1142 : Tình Báo 08-09-2014 169
1143. Chương 1143 : Thương Nghị 08-09-2014 192
1144. Chương 1144 : Chiêu Tập 08-09-2014 222
1145. Chương 1145 : Liên Minh 08-09-2014 157
1146. Chương 1146 : Tốc Độ Uy Hiếp 08-09-2014 157
1147. Chương 1147 : Hiên Hộ Pháp 08-09-2014 157
1148. Chương 1148 : Hỏa Linh Hiển Uy 08-09-2014 175
1149. Chương 1149 : Hung Hồn Ngưng Tụ 08-09-2014 168
1150. Chương 1150 : Nghênh Chiến 08-09-2014 181
1151. Chương 1151 : Thu Phục Hung Hồn 08-09-2014 163
1152. Chương 1152 : Kích Sát 08-09-2014 156
1153. Chương 1153 : Tái Giao Thủ 08-09-2014 185
1154. Chương 1154 : Hỏa Liên, Giết! 08-09-2014 168
1155. Chương 1155 : Người Thắng Cuối Cùng. 08-09-2014 149
1156. Chương 1156 : Tầm Bảo 08-09-2014 151
1157. Chương 1157 : Thạch Động Khố Phòng (Kho Báu Trong Hang Đá) 08-09-2014 169
1158. Chương 1158 : Thiên Yêu Khôi 08-09-2014 172
1159. Chương 1159 : Dưỡng Hồn Tiên 08-09-2014 177
1160. Chương 1160 : Ách Nan Độc Thể Bùng Phát Sớm 08-09-2014 182
1161. Chương 1161 : Phong Ấn 08-09-2014 178
1162. Chương 1162 : Luyện Hóa Hung Hồn 08-09-2014 170
1163. Chương 1163 : Luyện Chế Thiên Yêu Khôi 08-09-2014 172
1164. Chương 1164 : Rèn Luyện 08-09-2014 178
1165. Chương 1165 : Luyện Chế Thành Công 08-09-2014 172
1166. Chương 1166 : Đại Động Tĩnh 08-09-2014 186
1167. Chương 1167 : Luyện Chế Thiên Hồ Dung Huyết Đan 08-09-2014 171
1168. Chương 1168 : Uy Áp Trong Huyết Mạch. 08-09-2014 181
1169. Chương 1169 : Đan Thành 08-09-2014 165
1170. Chương 1170 : Đan Lôi. 08-09-2014 175
1171. Chương 1171 : Sức Mạnh Của Địa Yêu Khôi 08-09-2014 182
1172. Chương 1172 : Tái Đột Phá 08-09-2014 172
1173. Chương 1173 : Ly Khai 08-09-2014 142
1174. Chương 1174 : Nhất Điện Nhất Tháp, Nhị Tông, Tam Cốc, Tứ Phương Các. 08-09-2014 161
1175. Chương 1175 : Bế Quan 08-09-2014 153
1176. Chương 1176 : Hồng Y Thiếu Nữ 08-09-2014 162
1177. Chương 1177 : Lục Giai 08-09-2014 91
1178. Chương 1178 : Chữa Trị 08-09-2014 169
1179. Chương 1179 : Không Gian Phong Bạo 08-09-2014 188
1180. Chương 1180 : Thông Đạo Kinh Hồn 08-09-2014 196
1181. Chương 1181 : Hàn Trùng 08-09-2014 166
1182. Chương 1182 : Hàn Gia, Hàn Tuyết 08-09-2014 166
1183. Chương 1183 : Yêu Xà Hạ Mãng 08-09-2014 166
1184. Chương 1184 : Vạn Xà Hạp 08-09-2014 169
1185. Chương 1185 : Thần Bí Cường Giả 08-09-2014 175
1186. Chương 1186 : Không Gian Chi Lực 08-09-2014 191
1187. Chương 1187 : Hồng Gia 08-09-2014 192
1188. Chương 1188 : Ra Tay 08-09-2014 176
1189. Chương 1189 : Thiên Bắc Thành 08-09-2014 195
1190. Chương 1190 : Người Quen 08-09-2014 222
1191. Chương 1191 : Thử 08-09-2014 183
1192. Chương 1192 : Cửu Chuyển Phong Du Bộ 08-09-2014 153
1193. Chương 1193 : Chư Kiền 08-09-2014 162
1194. Chương 1194 : Nơi Giam Giữ Dược Lão 08-09-2014 177
1195. Chương 1195 : Thiên Thạch Đài. 08-09-2014 187
1196. Chương 1196 : Giao Thủ 08-09-2014 151
1197. Chương 1197 : Lôi Thần Hàng Lâm 08-09-2014 169
1198. Chương 1198 : Diệt Lôi Chùy 08-09-2014 167
1199. Chương 1199 : Biến Cố 08-09-2014 168
1200. Chương 1200 : Không Đủ Tư Cách 08-09-2014 162
1201. Chương 1201 : Yêu Khôi Hiện Thân 08-09-2014 165
1202. Chương 1202 : Hồng Gia Vây Giết 08-09-2014 177
1203. Chương 1203 : Sát Phạt Quyết Đoán. 08-09-2014 178
1204. Chương 1204 : Hành Động Điên Cuồng 08-09-2014 159
1205. Chương 1205 : Tam Thiên Lôi Huyễn Thân 08-09-2014 192
1206. Chương 1206 : Tàn Quyển 08-09-2014 167
1207. Chương 1207 : Khí Thế Ngập Trời. 08-09-2014 202
1208. Chương 1208 : Đánh Chết Trầm Vân. 08-09-2014 177
1209. Chương 1209 : Đấu Tông Cường Giả Tự Bạo. 08-09-2014 172
1210. Chương 1210 : Tê Phượng Sơn. 08-09-2014 169
1211. Chương 1211 : Cửu Tinh Đấu Hoàng 08-09-2014 173
1212. Chương 1212 : Long Đàm Hổ Huyệt 08-09-2014 159
1213. Chương 1213 : Cửu Thiên Lôi Ngục Trận. 08-09-2014 93
1214. Chương 1214 : Lôi Thần Chi Nộ. 08-09-2014 176
1215. Chương 1215 : Uy Lực Của Hỏa Liên! 08-09-2014 184
1216. Chương 1216 : Giết Chết Hồng Thiên Khiếu 08-09-2014 174
1217. Chương 1217 : Linh Hồn Tàn Ấn 08-09-2014 113
1218. Chương 1218 : Thiên Sơn Huyết Đàm. 08-09-2014 170
1219. Chương 1219 : Thiên Lôi Tử . 08-09-2014 187
1220. Chương 1220 : Đuổi Giết 08-09-2014 180
1221. Chương 1221 : Phá Giải. 08-09-2014 177
1222. Chương 1222 : Rừng Rậm Khổ Tu 08-09-2014 180
1223. Chương 1223 : Thương Lang Vương Thất Cấp. 08-09-2014 114
1224. Chương 1224 : Ma Thú Giới Tam Đại Gia Tộc 08-09-2014 170
1225. Chương 1225 : Rèn Luyện Phân Thân 08-09-2014 179
1226. Chương 1226 : Đến Thiên Mục Sơn! 08-09-2014 97
1227. Chương 1227 : Phượng Tiểu Thư! 08-09-2014 164
1228. Chương 1228 : Lần Đầu Giao Thủ! 08-09-2014 182
1229. Chương 1229 : Nam Tử Áo Đen 08-09-2014 183
1230. Chương 1230 : Gặp Lại Cố Nhân 08-09-2014 208
1231. Chương 1231 : Gặp Lại Nạp Lan Yên Nhiên 08-09-2014 165
1232. Chương 1232 : Vương Trần 08-09-2014 164
1233. Chương 1233 : Mê Trận 08-09-2014 178
1234. Chương 1234 : Khởi Đích Huyết Án 08-09-2014 168
1235. Chương 1235 : Thiên Sơn Đài 08-09-2014 172
1236. Chương 1236 : Thử Triều Âm Ba Trận 08-09-2014 168
1237. Chương 1237 : Sấm Quan 08-09-2014 169
1238. Chương 1238 : Mộ Thanh Loan 08-09-2014 161
1239. Chương 1239 : Sóng Âm Chạm Nhau 08-09-2014 167
1240. Chương 1240 : Hướng Đi Của Phong Tôn Giả 08-09-2014 175
1241. Chương 1241 : Giao Dịch 08-09-2014 150
1242. Chương 1242 : Dưới Đáy Huyết Đàm 08-09-2014 152
1243. Chương 1243 : Tiến Nhập Huyết Đàm 08-09-2014 202
1244. Chương 1244 : Huyết Đàm Tiềm Tu! 08-09-2014 176
1245. Chương 1245 : Rèn Luyện Cả Linh Hồn? 08-09-2014 182
1246. Chương 1246 : Đột Phá Đấu Tông? 08-09-2014 181
1247. Chương 1247 : Gặp Lại Dược Lão! 08-09-2014 184
1248. Chương 1248 : Nhất Tinh Đấu Tông! 08-09-2014 169
1249. Chương 1249 : Cổ Giới? 08-09-2014 168
1250. Chương 1250 : Luyện! 08-09-2014 167
1251. Chương 1251 : Phong Lôi Sơn Mạch! 08-09-2014 188
1252. Chương 1252 : Lôi Sơn! 08-09-2014 173
1253. Chương 1253 : Tứ Đại Tôn Giả. 08-09-2014 166
1254. Chương 1254 : Đại Hội Bắt Đầu. 08-09-2014 164
1255. Chương 1255 : Hỗn Loạn Sàng Lọc 08-09-2014 159
1256. Chương 1256 : Đến Đây! 08-09-2014 185
1257. Chương 1257 : Chiến Đấu Với Vương Trần 08-09-2014 164
1258. Chương 1258 : Lục Hợp Hỏa 08-09-2014 185
1259. Chương 1259 : Thân Phận Bại Lộ 08-09-2014 172
1260. Chương 1260 : Phụng Bồi 08-09-2014 205
1261. Chương 1261 : Tuổi Trẻ Một Trận Chiến 08-09-2014 159
1262. Chương 1262 : Phong Sát Chỉ 08-09-2014 177
1263. Chương 1263 : Yêu Hoàng Thánh Tượng 08-09-2014 180
1264. Chương 1264 : Thánh Tượng Chi Lực 08-09-2014 173
1265. Chương 1265 : Yêu Hoàng Chuông 08-09-2014 186
1266. Chương 1266 : Thắng Bại 08-09-2014 167
1267. Chương 1267 : Cổ Hoàng Huyết Tinh 08-09-2014 177
1268. Chương 1268 : Đại Hội Kết Thúc 08-09-2014 171
1269. Chương 1269 : Hấp Thu 08-09-2014 171
1270. Chương 1270 : Cốt Dực Dị Biến 08-09-2014 201
1271. Chương 1271 : Chuyện Xưa Năm Đó 08-09-2014 162
1272. Chương 1272 : Đi Trước Đan Vực 08-09-2014 166
1273. Chương 1273 : Tu Luyện Lộng Diễm Quyết 08-09-2014 187
1274. Chương 1274 : Rèn Luyện Thú Hỏa 08-09-2014 162
1275. Chương 1275 : Hỏa Chủng 08-09-2014 185
1276. Chương 1276 : Trung Vực, Thiên Hoàng Thành 08-09-2014 81
1277. Chương 1277 : Tranh Đoạt "trùng Động" 08-09-2014 178
1278. Chương 1278 : Gặp Lại Bạn Cũ 08-09-2014 176
1279. Chương 1279 : Một Chiêu 08-09-2014 179
1280. Chương 1280 : Đi Trước Phần Viêm Cốc 08-09-2014 198
1281. Chương 1281 : Chích Hỏa Sơn Mạch 08-09-2014 179
1282. Chương 1282 : Đường Chấn, Cửu Long Lôi Cương Hỏa! 08-09-2014 175
1283. Chương 1283 : Khảo Nghiệm Dị Hỏa 08-09-2014 171
1284. Chương 1284 : Báo Thù 08-09-2014 182
1285. Chương 1285 : Tranh Thủ 08-09-2014 170
1286. Chương 1286 : Hỏa Bồ Đan 08-09-2014 183
1287. Chương 1287 : Dung Hợp 08-09-2014 172
1288. Chương 1288 : Biến Cố 08-09-2014 155
1289. Chương 1289 : Ngăn Cơn Sóng Dữ 08-09-2014 163
1290. Chương 1290 : Tái Kiến Đan Lôi 08-09-2014 83
1291. Chương 1291 : Luyện Đan Thành Công 08-09-2014 154
1292. Chương 1292 : Âm Dương Mệnh Hồn Đan 08-09-2014 175
1293. Chương 1293 : Bị Ngăn Trở 08-09-2014 163
1294. Chương 1294 : Khảo Nghiệm 08-09-2014 79
1295. Chương 1295 : Chiến Ngô Thần 08-09-2014 89
1296. Chương 1296 : Ám Tàng Nhất Thủ 08-09-2014 154
1297. Chương 1297 : Tới Tay 08-09-2014 157
1298. Chương 1298 : Bí Pháp Truyền Thừa 08-09-2014 172
1299. Chương 1299 : Tiêu Huyền 08-09-2014 171
1300. Chương 1300 : Tin Tức Tiểu Y Tiên 08-09-2014 190
1301. Chương 1301 : Tìm Đến Trung Vực 08-09-2014 167
1302. Chương 1302 : Diệp Thành 08-09-2014 194
1303. Chương 1303 : Diệp Gia 08-09-2014 143
1304. Chương 1304 : Hướng Đi 08-09-2014 194
1305. Chương 1305 : Lạc Thần Giản 08-09-2014 179
1306. Chương 1306 : Băng Hà Cốc - Tiểu Sát 08-09-2014 161
1307. Chương 1307 : Cục Diện Xoay Chuyển 08-09-2014 154
1308. Chương 1308 : Không Chịu Nổi Một Kích 08-09-2014 174
1309. Chương 1309 : Một Tên Cũng Không Tha 08-09-2014 179
1310. Chương 1310 : Chữa Thương 08-09-2014 192
1311. Chương 1311 : Tung Tích Thiên Hạt Độc Long Thú 08-09-2014 172
1312. Chương 1312 : Thăng Cấp 08-09-2014 183
1313. Chương 1313 : Thiên Hạt Độc Long Thú 08-09-2014 167
1314. Chương 1314 : Hạt Long Tộc 08-09-2014 160
1315. Chương 1315 : Giết Chết Thiên Hạt Độc Long Thú 08-09-2014 176
1316. Chương 1316 : Đánh Chết 08-09-2014 153
1317. Chương 1317 : Tới Tay 08-09-2014 163
1318. Chương 1318 : Luyện Chế Âm Dương Mệnh Hồn Đan 08-09-2014 177
1319. Chương 1319 : Luyện Chế Thân Thể 08-09-2014 155
1320. Chương 1320 : Đấu Tông Đỉnh Phong 08-09-2014 165
1321. Chương 1321 : Lấy Trứng Chọi Đá 08-09-2014 180
1322. Chương 1322 : Dương Hỏa 08-09-2014 152
1323. Chương 1323 : Hắc Hỏa Tông 08-09-2014 171
1324. Chương 1324 : Dương Hỏa Cổ Đàn 08-09-2014 206
1325. Chương 1325 : Độc Đan Chi Pháp, Giải Khai! 08-09-2014 183
1326. Chương 1326 : Ai Động Đến Ngươi, Ta Liền Giết Người Đó! 08-09-2014 169
1327. Chương 1327 : Địa Tâm Châu 08-09-2014 177
1328. Chương 1328 : Cướp Đoạt 08-09-2014 168
1329. Chương 1329 : Đại Chiến Tới 08-09-2014 170
1330. Chương 1330 : Đệ Tam Biến 08-09-2014 258
1331. Chương 1331 : Tăng Phúc Khủng Bố. 08-09-2014 143
1332. Chương 1332 : Bẻ Gãy, Nghiền Nát 08-09-2014 184
1333. Chương 1333 : Ly Hoả Phần Thiên 08-09-2014 173
1334. Chương 1334 : Khủng Bố Đối Oanh 08-09-2014 177
1335. Chương 1335 : Một Trận Chiến Chấn Động! 08-09-2014 175
1336. Chương 1336 : Thanh Hải! 08-09-2014 196
1337. Chương 1337 : Ngai Vàng Băng Giá! 08-09-2014 170
1338. Chương 1338 : Băng Tôn Giả! 08-09-2014 177
1339. Chương 1339 : Gặp Lại Huân Nhi! 08-09-2014 181
1340. Chương 1340 : Ngọn Lửa Màu Vàng Kim! 08-09-2014 177
1341. Chương 1341 : Đánh Tan 08-09-2014 181
1342. Chương 1342 : Lui Địch! 08-09-2014 95
1343. Chương 1343 : Phong Ấn. 08-09-2014 158
1344. Chương 1344 : Toan Tính 08-09-2014 153
1345. Chương 1345 : Bí Ẩn Cổ Ngọc 08-09-2014 180
1346. Chương 1346 : Mê Tình! 08-09-2014 170
1347. Chương 1347 : Giải Quyết Ma Độc Ban! 08-09-2014 155
1348. Chương 1348 : Đột Phá 08-09-2014 175
1349. Chương 1349 : Thống Lĩnh Linh Tuyền 08-09-2014 180
1350. Chương 1350 : Huyết Ngọc Lệnh 08-09-2014 163
1351. Chương 1351 : Không Chịu Nổi Một Kích. 08-09-2014 123
1352. Chương 1352 : Trả Nợ 08-09-2014 194
1353. Chương 1353 : Rời Khỏi 08-09-2014 180
1354. Chương 1354 : Trưởng Lão Hội. 08-09-2014 169
1355. Chương 1355 : Khổ Tu Luyện Đan. 08-09-2014 176
1356. Chương 1356 : Tào Gia. 08-09-2014 169
1357. Chương 1357 : Đánh Cuộc. 08-09-2014 213
1358. Chương 1358 : Ngoạn Hỏa (Chơi Lửa). 08-09-2014 327
1359. Chương 1359 : Yêu Nữ Tào Gia 08-09-2014 191
1360. Chương 1360 : Áp Lực. 08-09-2014 197
1361. Chương 1361 : Cảnh Giới Linh Hồn 08-09-2014 186
1362. Chương 1362 : Đi Tới Thánh Đan Thành 08-09-2014 164
1363. Chương 1363 : Đan Gia. 08-09-2014 167
1364. Chương 1364 : Gặp Gỡ Trong Tinh Không 08-09-2014 166
1365. Chương 1365 : Phân Tháp. 08-09-2014 81
1366. Chương 1366 : Khảo Thí 08-09-2014 179
1367. Chương 1367 : Luyện Dược Sư Thất Phẩm Trung Cấp. 08-09-2014 186
1368. Chương 1368 : Giáo Huấn 08-09-2014 160
1369. Chương 1369 : Giao Dịch Hội Luyện Dược Sư. 08-09-2014 150
1370. Chương 1370 : Huyết Tinh Yêu Quả. 08-09-2014 185
1371. Chương 1371 : Mảnh Đồng Kỳ Lạ. 08-09-2014 177
1372. Chương 1372 : Trao Đổi. 08-09-2014 164
1373. Chương 1373 : Huyền Minh Tông. 08-09-2014 160
1374. Chương 1374 : Dựng Linh Phấn Trần 08-09-2014 170
1375. Chương 1375 : Khẩu Quyết Vô Danh. 08-09-2014 105
1376. Chương 1376 : Hấp Thu. 08-09-2014 191
1377. Chương 1377 : Ngũ Đại Gia Tộc Tề Tụ. 08-09-2014 189
1378. Chương 1378 : Khảo Hạch Bắt Đầu. 08-09-2014 191
1379. Chương 1379 : Khảo Thí Linh Hồn 08-09-2014 177
1380. Chương 1380 : Diễm Kinh Tứ Tọa 08-09-2014 205
1381. Chương 1381 : Khống Chế Linh Hồn 08-09-2014 187
1382. Chương 1382 : Khống Chế Linh Hồn. 08-09-2014 155
1383. Chương 1383 : Linh Hồn Giao Thủ. 08-09-2014 176
1384. Chương 1384 : Học Trộm 08-09-2014 81
1385. Chương 1385 : Thắng Lợi. 08-09-2014 158
1386. Chương 1386 : Khách Không Mời 08-09-2014 190
1387. Chương 1387 : Hắc Bào Nhân Thần Bí 08-09-2014 176
1388. Chương 1388 : Mộ Cốt Lão Nhân 08-09-2014 204
1389. Chương 1389 : Huyền Không Tử 08-09-2014 193
1390. Chương 1390 : Tống Thanh 08-09-2014 204
1391. Chương 1391 : Hồn Thủ Ấn 08-09-2014 163
1392. Chương 1392 : Đan Hội Bắt Đầu 08-09-2014 99
1393. Chương 1393 : Hai Cửa Ải 08-09-2014 156
1394. Chương 1394 : Vượt Qua! 08-09-2014 181
1395. Chương 1395 : Lối Vào Đan Giới 08-09-2014 182
1396. Chương 1396 : Hoàng Tinh Ngàn Năm 08-09-2014 170
1397. Chương 1397 : Địa Tâm Hồn Tủy 08-09-2014 165
1398. Chương 1398 : Hoàng Y Lão Giả 08-09-2014 180
1399. Chương 1399 : Vạn Dược Sơn Mạch. 08-09-2014 188
1400. Chương 1400 : Tái Ngộ 08-09-2014 230
1401. Chương 1401 : Động Thủ. 08-09-2014 105
1402. Chương 1402 : Hạ Sát Thủ. 08-09-2014 173
1403. Chương 1403 : Rời Đi 08-09-2014 176
1404. Chương 1404 : Đan Linh Tương 08-09-2014 166
1405. Chương 1405 : Hạ Dược. 08-09-2014 175
1406. Chương 1406 : Giết Chóc 08-09-2014 150
1407. Chương 1407 : Liên Thủ 08-09-2014 180
1408. Chương 1408 : Chạy Trốn 08-09-2014 165
1409. Chương 1409 : Tử Nghiên, Hùng Chiến! 08-09-2014 192
1410. Chương 1410 : Đẩy Lui 08-09-2014 167
1411. Chương 1411 : Quảng Trường Dược Liệu. 08-09-2014 164
1412. Chương 1412 : Điều Hòa Địa Tâm Hồn Tủy. 08-09-2014 177
1413. Chương 1413 : Tiến Vào Bát Phẩm! 08-09-2014 177
1414. Chương 1414 : Tiến Về Lối Ra. 08-09-2014 158
1415. Chương 1415 : Rời Khỏi Đan Giới! 08-09-2014 179
1416. Chương 1416 : Trọng Điểm! 08-09-2014 174
1417. Chương 1417 : Huyết Yêu Diễm Hỏa 08-09-2014 177
1418. Chương 1418 : Bắt Đầu Luyện Đan 08-09-2014 168
1419. Chương 1419 : Đan Lôi Liên Hiện 08-09-2014 168
1420. Chương 1420 : Cường Giả Xuất Hiện 08-09-2014 175
1421. Chương 1421 : Bát Phẩm Đan Dược 08-09-2014 175
1422. Chương 1422 : Tam Sắc Đan Lôi. 08-09-2014 184
1423. Chương 1423 : Phóng Tay Cược Một Lần! 08-09-2014 178
1424. Chương 1424 : Thăng Linh Đan Pháp! 08-09-2014 165
1425. Chương 1425 : Ngũ Sắc Đan Lôi. 08-09-2014 179
1426. Chương 1426 : Nghênh Đón Đan Lôi. 08-09-2014 183
1427. Chương 1427 : Tiến Hóa! Thiên Yêu Khôi! 08-09-2014 172
1428. Chương 1428 : Đan Hội Kết Thúc 08-09-2014 184
1429. Chương 1429 : Huyền Y, Thiên Lôi Tử. 08-09-2014 172
1430. Chương 1430 : Nhị Nữ Đối Mặt. 08-09-2014 188
1431. Chương 1431 : Long Ấn 08-09-2014 172
1432. Chương 1432 : Tinh Vực, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa! 08-09-2014 193
1433. Chương 1433 : Sự Hung Hãn Của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. 08-09-2014 170
1434. Chương 1434 : Phá Vỡ Phong Ấn 08-09-2014 166
1435. Chương 1435 : Viện Thủ Của Hồn Điện 08-09-2014 160
1436. Chương 1436 : Kịch Chiến 08-09-2014 159
1437. Chương 1437 : Động Thủ 08-09-2014 158
1438. Chương 1438 : Phù Ấn 08-09-2014 173
1439. Chương 1439 : Linh Hồn Giao Chiến 08-09-2014 96
1440. Chương 1440 : Phát Nổ 08-09-2014 170
1441. Chương 1441 : Giằng Co. 08-09-2014 177
1442. Chương 1442 : Hàng Phục 08-09-2014 188
1443. Chương 1443 : Thôn Phệ Dị Hỏa, Cửu Tinh Đấu Tông! 08-09-2014 185
1444. Chương 1444 : Hỏa Lôi Tử 08-09-2014 176
1445. Chương 1445 : Tin Tức 08-09-2014 192
1446. Chương 1446 : Phục Linh Thanh Đan 08-09-2014 193
1447. Chương 1447 : Dịch Trần. 08-09-2014 173
1448. Chương 1448 : Giao Thủ. 08-09-2014 156
1449. Chương 1449 : Cám Ơn Đã Nhường 08-09-2014 178
1450. Chương 1450 : Đã Có Tin Tức 08-09-2014 164
1451. Chương 1451 : Vong Hồn Sơn Mạch 08-09-2014 179
1452. Chương 1452 : Vạn Sự Sẵn Sàng 08-09-2014 165
1453. Chương 1453 : Nghĩ Cách Cứu Viện - Hành Động! 08-09-2014 175
1454. Chương 1454 : Phệ Thạch Ma Kiến! 08-09-2014 191
1455. Chương 1455 : Cự Điện 08-09-2014 154
1456. Chương 1456 : Đại Chiến 08-09-2014 175
1457. Chương 1457 : Giết Chóc 08-09-2014 142
1458. Chương 1458 : Trích Tinh Lão Quỷ 08-09-2014 185
1459. Chương 1459 : Trêu Chọc 08-09-2014 193
1460. Chương 1460 : Thế Cục. 08-09-2014 178
1461. Chương 1461 : Cầm Chân. 08-09-2014 163
1462. Chương 1462 : Lưỡng Bại Câu Thương 08-09-2014 209
1463. Chương 1463 : Thần Bí Nhân 08-09-2014 184
1464. Chương 1464 : Trọng Thương 08-09-2014 185
1465. Chương 1465 : Tinh Vẫn Các 08-09-2014 172
1466. Chương 1466 : Thời Gian Trôi Nhanh 08-09-2014 165
1467. Chương 1467 : Thăng Cấp Đấu Tôn 08-09-2014 198
1468. Chương 1468 : Thức Tỉnh 08-09-2014 188
1469. Chương 1469 : Di Tích Viễn Cổ 08-09-2014 163
1470. Chương 1470 : Thú Vực 08-09-2014 182
1471. Chương 1471 : Hài Cốt Sơn Mạch. 08-09-2014 178
1472. Chương 1472 : Tìm Kiếm 08-09-2014 105
1473. Chương 1473 : Lăn Xuống Đi! 08-09-2014 177
1474. Chương 1474 : Không Gian Phong Ấn 08-09-2014 161
1475. Chương 1475 : Hắc Y Nhân 08-09-2014 174
1476. Chương 1476 : Di Tích Mở Cửa 08-09-2014 168
1477. Chương 1477 : Kẻ Thù Xuất Hiện 08-09-2014 167
1478. Chương 1478 : Tiến Vào Di Tích. 08-09-2014 169
1479. Chương 1479 : Hỏa Đạo Huyền Cơ. 08-09-2014 79
1480. Chương 1480 : Thu Phục 08-09-2014 154
1481. Chương 1481 : Khu Rừng Từ Thời Viễn Cổ 08-09-2014 160
1482. Chương 1482 : Hồn Anh Yêu Thụ. 08-09-2014 192
1483. Chương 1483 : Long Hoàng Căn Nguyên Quả 08-09-2014 184
1484. Chương 1484 : Hoàng Hiên 08-09-2014 180
1485. Chương 1485 : Thiên Hoàng Tổ Hồn 08-09-2014 180
1486. Chương 1486 : Tổ Hồn So Đấu 08-09-2014 170
1487. Chương 1487 : Đan Dược Từ Thời Viễn Cổ. 08-09-2014 185
1488. Chương 1488 : Dụ Dỗ Đan Thú 08-09-2014 183
1489. Chương 1489 : Thanh Lân? 08-09-2014 74
1490. Chương 1490 : Gặp Lại Cố Nhân. 08-09-2014 161
1491. Chương 1491 : Sự Kinh Khủng Của Bích Xà Tam Hoa Đồng 08-09-2014 170
1492. Chương 1492 : Chủ Điện 08-09-2014 195
1493. Chương 1493 : Phong Ấn Biến Mất 08-09-2014 185
1494. Chương 1494 : Hỗn Loạn 08-09-2014 192
1495. Chương 1495 : Tranh Đoạt Quyển Trục 08-09-2014 177
1496. Chương 1496 : Giết Chóc 08-09-2014 138
1497. Chương 1497 : Hài Cốt Của Đấu Thánh 08-09-2014 164
1498. Chương 1498 : Hợp Tác. 08-09-2014 162
1499. Chương 1499 : Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng! 08-09-2014 181
1500. Chương 1500 : Tranh Đoạt Hài Cốt 08-09-2014 93
1501. Chương 1501 : Thu Thập Hài Cốt 08-09-2014 186
1502. Chương 1502 : Nhúng Tay. 08-09-2014 178
1503. Chương 1503 : Tứ Ấn Chồng Lớp 08-09-2014 159
1504. Chương 1504 : Huyết Chiến 08-09-2014 169
1505. Chương 1505 : Viện Thủ 08-09-2014 163
1506. Chương 1506 : Hắc Kình 08-09-2014 175
1507. Chương 1507 : Phân Biệt 08-09-2014 171
1508. Chương 1508 : Hình Xăm Thần Bí. 08-09-2014 189
1509. Chương 1509 : Viễn Cổ Thiên Xà. 08-09-2014 177
1510. Chương 1510 : Thiên Giai Đấu Kỹ 08-09-2014 181
1511. Chương 1511 : Tạo Hóa Thánh Giả 08-09-2014 167
1512. Chương 1512 : Thân Thể Hoàn Mỹ 08-09-2014 189
1513. Chương 1513 : Cốt Tủy Đấu Thánh 08-09-2014 182
1514. Chương 1514 : Cường Địch Đã Đến 08-09-2014 178
1515. Chương 1515 : Hỗn Chiến 08-09-2014 169
1516. Chương 1516 : Thi Triển. 08-09-2014 168
1517. Chương 1517 : Kết Cục Thê Thảm 08-09-2014 185
1518. Chương 1518 : Đại Triển Thần Uy 08-09-2014 186
1519. Chương 1519 : Bán Thánh 08-09-2014 185
1520. Chương 1520 : Dược Thánh. 08-09-2014 188
1521. Chương 1521 : Cố Nhân Tái Kiến. 08-09-2014 179
1522. Chương 1522 : Gặp Gỡ 08-09-2014 92
1523. Chương 1523 : Đi Tới Hoa Tông 08-09-2014 187
1524. Chương 1524 : Gặp Lại Vân Vận 08-09-2014 182
1525. Chương 1525 : Yêu Hoa Tà Quân 08-09-2014 160
1526. Chương 1526 : Hóa Khí Thiên Địa 08-09-2014 181
1527. Chương 1527 : Chức Vị Tông Chủ 08-09-2014 186
1528. Chương 1528 : Luyện Hóa 08-09-2014 165
1529. Chương 1529 : Thiên Địa Dị Tượng 08-09-2014 169
1530. Chương 1530 : Chuẩn Thiên Giai Công Pháp 08-09-2014 178
1531. Chương 1531 : Xé Rách Phong Ấn 08-09-2014 169
1532. Chương 1532 : Chặn Đường 08-09-2014 182
1533. Chương 1533 : Chiến Đấu Kịch Liệt 08-09-2014 155
1534. Chương 1534 : Công Pháp Hiển Uy 08-09-2014 183
1535. Chương 1535 : Lấy Một Đấu Ba 08-09-2014 190
1536. Chương 1536 : Đánh Bay 08-09-2014 192
1537. Chương 1537 : Cổ Long Đảo 08-09-2014 172
1538. Chương 1538 : Thái Cổ Hư Long Tộc Phân Liệt 08-09-2014 180
1539. Chương 1539 : Động Thủ 08-09-2014 158
1540. Chương 1540 : Luyện Hóa Long Hoàng Tinh Tầng 08-09-2014 181
1541. Chương 1541 : Hỗn Loạn 08-09-2014 149
1542. Chương 1542 : Thức Tỉnh 08-09-2014 178
1543. Chương 1543 : Long Hoàng, Tử Nghiên 08-09-2014 172
1544. Chương 1544 : Long Hoàng Cổ Giáp 08-09-2014 173
1545. Chương 1545 : Hư Không Lôi Trì. 08-09-2014 185
1546. Chương 1546 : Tấn Cấp Ngũ Tinh 08-09-2014 180
1547. Chương 1547 : Lão Giả Họ Mang 08-09-2014 163
1548. Chương 1548 : Rời Khỏi Long Đảo 08-09-2014 174
1549. Chương 1549 : Viễn Cổ Bát Tộc 08-09-2014 177
1550. Chương 1550 : Ngọc Thiếp 08-09-2014 178
1551. Chương 1551 : Thái Nhất Hồn Quyết. 08-09-2014 174
1552. Chương 1552 : Chạy Tới Đông Vực 08-09-2014 162
1553. Chương 1553 : Oan Gia Ngõ Hẹp 08-09-2014 141
1554. Chương 1554 : Thích! 08-09-2014 189
1555. Chương 1555 : Bát Thiên Thống Lĩnh Và Tứ Đại Đô Thống 08-09-2014 186
1556. Chương 1556 : Tam Thống Lĩnh - Dương Hạo 08-09-2014 178
1557. Chương 1557 : Viêm Tộc. 08-09-2014 178
1558. Chương 1558 : Hồn Nhai. 08-09-2014 163
1559. Chương 1559 : Cổ Giới Mở Ra 08-09-2014 188
1560. Chương 1560 : Thiên Mộ 08-09-2014 205
1561. Chương 1561 : Cổ Chân. 08-09-2014 170
1562. Chương 1562 : Đánh Phủ Đầu 08-09-2014 192
1563. Chương 1563 : Tu La Đô Thống 08-09-2014 173
1564. Chương 1564 : Mang Thiên Xích 08-09-2014 170
1565. Chương 1565 : Nghi Thức Bắt Đầu 08-09-2014 173
1566. Chương 1566 : Khiêu Chiến 08-09-2014 154
1567. Chương 1567 : Kình Địch 08-09-2014 146
1568. Chương 1568 : Cuộc Chiến Đỉnh Phong 08-09-2014 181
1569. Chương 1569 : Đại Tịch Diệt Chỉ 08-09-2014 185
1570. Chương 1570 : Kết Thúc! 08-09-2014 159
1571. Chương 1571 : Thắng! 08-09-2014 152
1572. Chương 1572 : Tuyệt Phẩm Huyết Mạch! 08-09-2014 165
1573. Chương 1573 : Tuyệt Phẩm Huyết Mạch! 08-09-2014 153
1574. Chương 1574 : Thất Thải Tộc Văn! 08-09-2014 166
1575. Chương 1575 : Gặp Mặt. 08-09-2014 148
1576. Chương 1576 : Trò Chuyện 08-09-2014 179
1577. Chương 1577 : Thiên Mộ Mở Ra. 08-09-2014 173
1578. Chương 1578 : Tiến Vào Thiên Mộ 08-09-2014 117
1579. Chương 1579 : Tu Hành Buồn Tẻ 08-09-2014 180
1580. Chương 1580 : Hồn Nhai, Hồn Lệ! 08-09-2014 214
1581. Chương 1581 : Thăng Cấp Lục Tinh 08-09-2014 168
1582. Chương 1582 : Truy Đuổi 08-09-2014 187
1583. Chương 1583 : Cửu Tinh Năng Lượng Thể. 08-09-2014 163
1584. Chương 1584 : Thiên Yêu Khôi Màu Tím! 08-09-2014 171
1585. Chương 1585 : Đại Phong Bạo 08-09-2014 192
1586. Chương 1586 : Tụ Tập 08-09-2014 184
1587. Chương 1587 : Viễn Cổ Phệ Trùng 08-09-2014 166
1588. Chương 1588 : Đòi Thù Lao 08-09-2014 194
1589. Chương 1589 : Mở Đường 08-09-2014 269
1590. Chương 1590 : Tầng Thứ Ba 08-09-2014 201
1591. Chương 1591 : Bán Thánh Năng Lượng Thể 08-09-2014 197
1592. Chương 1592 : Huyết Đao Thánh Giả 08-09-2014 183
1593. Chương 1593 : Hai Tên Đấu Thánh 08-09-2014 163
1594. Chương 1594 : Hiện Thân 08-09-2014 163
1595. Chương 1595 : Tiêu Huyền! 08-09-2014 262
1596. Chương 1596 : Truyền Thừa Huyết Mạch! 08-09-2014 179
1597. Chương 1597 : Hoán Huyết 08-09-2014 203
1598. Chương 1598 : Dung Hợp Huyết Mạch 08-09-2014 180
1599. Chương 1599 : Một Năm Rưỡi 08-09-2014 181
1600. Chương 1600 : Bát Tinh Đấu Tôn Đỉnh Phong! 08-09-2014 184
1601. Chương 1601 : Kích Hoạt Tộc Văn 08-09-2014 181
1602. Chương 1602 : Lần Lịch Luyện Cuối Cùng 08-09-2014 169
1603. Chương 1603 : Chém Giết 08-09-2014 161
1604. Chương 1604 : Rời Khỏi Thiên Mộ 08-09-2014 169
1605. Chương 1605 : Hồn Lâm 08-09-2014 178
1606. Chương 1606 : Thú Nhận 08-09-2014 179
1607. Chương 1607 : Rời Khỏi Cổ Giới 08-09-2014 175
1608. Chương 1608 : Tinh Vẫn Các Thay Da Đổi Thịt 08-09-2014 160
1609. Chương 1609 : Tây Bắc Đại Lục Rung Chuyển! 08-09-2014 206
1610. Chương 1610 : Thu Đồ. 08-09-2014 162
1611. Chương 1611 : Lôi Kéo Nhân Thủ 08-09-2014 188
1612. Chương 1612 : Ải Huyền Hoàng 08-09-2014 176
1613. Chương 1613 : Tiêu Tiêu! 08-09-2014 189
1614. Chương 1614 : Đại Chiến! 08-09-2014 73
1615. Chương 1615 : Thảm Thiết! 08-09-2014 164
1616. Chương 1616 : Một Chưởng Duy Nhất! 08-09-2014 187
1617. Chương 1617 : Xưa Đâu Bằng Nay! 08-09-2014 178
1618. Chương 1618 : Tứ Thiên Tôn, Huyết Hà! 08-09-2014 181
1619. Chương 1619 : Phệ Huyết Thuật 08-09-2014 166
1620. Chương 1620 : Cửu Chuyển Thành Thánh! 08-09-2014 192
1621. Chương 1621 : Kết Thúc! 08-09-2014 171
1622. Chương 1622 : Khối U Ác Tính! 08-09-2014 172
1623. Chương 1623 : Luyện Đan! 08-09-2014 161
1624. Chương 1624 : Nghiêm Trị! 08-09-2014 186
1625. Chương 1625 : Giải Quyết 08-09-2014 206
1626. Chương 1626 : Phân Phó Trước Khi Đi 08-09-2014 189
1627. Chương 1627 : Trở Về Tinh Vẫn Các 08-09-2014 169
1628. Chương 1628 : Đại Hội Giao Dịch Xuyên Không Gian 08-09-2014 180
1629. Chương 1629 : Bát Thải Nguyên Thạch 08-09-2014 205
1630. Chương 1630 : Cổ Điện. 08-09-2014 188
1631. Chương 1631 : Mảnh Tàn Đồ Cuối Cùng! 08-09-2014 152
1632. Chương 1632 : Tình Báo 08-09-2014 151
1633. Chương 1633 : Cổ Vực Mãng Hoang 08-09-2014 185
1634. Chương 1634 : Hạt Ma Tam Quỷ 08-09-2014 159
1635. Chương 1635 : Phật Nộ Hỏa Liên Bốn Màu Rưỡi! 08-09-2014 161
1636. Chương 1636 : Chiếm Được Cổ Đồ 08-09-2014 170
1637. Chương 1637 : Cổ Đồ Chi Mê! 08-09-2014 175
1638. Chương 1638 : Tịnh Liên Yêu Thánh! 08-09-2014 180
1639. Chương 1639 : Tu Luyện Kim Cương Lưu Ly Thể 08-09-2014 176
1640. Chương 1640 : Mãng Hoang Trấn! 08-09-2014 160
1641. Chương 1641 : Tiến Vào 08-09-2014 172
1642. Chương 1642 : Xâm Nhập! 08-09-2014 532
1643. Chương 1643 : Gặp Lại Vân Vận 08-09-2014 192
1644. Chương 1644 : Chém Giết 08-09-2014 150
1645. Chương 1645 : Viễn Cổ Thiên Ma Mãng 08-09-2014 170
1646. Chương 1646 : Vây Giết Thiên Ma Mãng 08-09-2014 186
1647. Chương 1647 : Thiên Ma Huyết Trì 08-09-2014 175
1648. Chương 1648 : Cửu Tinh Đấu Tôn! 08-09-2014 158
1649. Chương 1649 : Cổ Vực Thai! 08-09-2014 191
1650. Chương 1650 : Ra Oai Phủ Đầu 08-09-2014 230
1651. Chương 1651 : Hai Nàng Gặp Nhau 08-09-2014 77
1652. Chương 1652 : Hồn Ngọc, Thú Triều! 08-09-2014 168
1653. Chương 1653 : Trùng Kích Thú Triều! 08-09-2014 169
1654. Chương 1654 : Đột Phá! 08-09-2014 138
1655. Chương 1655 : Năm Vị Bán Thánh! 08-09-2014 171
1656. Chương 1656 : Tiêu Diệt Khôi Lỗi Bán Thánh 08-09-2014 179
1657. Chương 1657 : Tiến Vào Cổ Thụ! 08-09-2014 148
1658. Chương 1658 : Ảo Cảnh 08-09-2014 169
1659. Chương 1659 : Cảm Xúc Trái Chiều Của Đấu Đế 08-09-2014 172
1660. Chương 1660 : Bồ Đề Tam Bảo 08-09-2014 198
1661. Chương 1661 : Thức Tỉnh! 08-09-2014 153
1662. Chương 1662 : Luân Hồi Trăm Kiếp, Cửu Chuyển Đỉnh Phong! 08-09-2014 168
1663. Chương 1663 : Áp Chế Tuyệt Đối! 08-09-2014 164
1664. Chương 1664 : Không Gian Băng Liệt 08-09-2014 163
1665. Chương 1665 : Cốt U Thánh Giả 08-09-2014 166
1666. Chương 1666 : Kim Đế Phần Thiên Viêm 08-09-2014 160
1667. Chương 1667 : Đối Chiến Bán Thánh! 08-09-2014 159
1668. Chương 1668 : Bức Lui Cốt U! 08-09-2014 159
1669. Chương 1669 : Bế Quan! 08-09-2014 142
1670. Chương 1670 : Linh Tộc Chi Biến! 08-09-2014 169
1671. Chương 1671 : Chiến Thư! 08-09-2014 167
1672. Chương 1672 : Đại Chiến Gõ Cửa 08-09-2014 165
1673. Chương 1673 : Tinh Giới Đại Chiến! 08-09-2014 153
1674. Chương 1674 : Phá Quan, Đấu Thánh! 08-09-2014 166
1675. Chương 1675 : Phật Nộ Luân Hồi! 08-09-2014 170
1676. Chương 1676 : Đại Sát Tứ Phương 08-09-2014 164
1677. Chương 1677 : Đấu Thánh Hồn Tộc! 08-09-2014 176
1678. Chương 1678 : Bí Mật Của Các Tông Phái 08-09-2014 159
1679. Chương 1679 : Giết Gà Dọa Khỉ! 08-09-2014 145
1680. Chương 1680 : Tìm Kiếm Minh Hữu 08-09-2014 167
1681. Chương 1681 : Lại Tới Đan Tháp 08-09-2014 166
1682. Chương 1682 : Tiểu Đan Tháp 08-09-2014 177
1683. Chương 1683 : Tranh Cử Trưởng Lão! 08-09-2014 144
1684. Chương 1684 : Đại Trưởng Lão Của Tiểu Đan Tháp! 08-09-2014 167
1685. Chương 1685 : Cái Đấy Thì Chưa Chắc! 08-09-2014 175
1686. Chương 1686 : Hắc Ma Lôi 08-09-2014 174
1687. Chương 1687 : Cửu Phẩm Bảo Đan! 08-09-2014 175
1688. Chương 1688 : Liên Minh 08-09-2014 157
1689. Chương 1689 : Thiên Phủ Liên Minh! 08-09-2014 174
1690. Chương 1690 : Phó Điện Chủ Hồn Điện! 08-09-2014 167
1691. Chương 1691 : Cửu U Hoàng Tuyền 08-09-2014 173
1692. Chương 1692 : Cửu Âm Hoàng Tuyền Đan 08-09-2014 161
1693. Chương 1693 : Tình Thế Của Cổ Long Tộc 08-09-2014 153
1694. Chương 1694 : Địa Mạch Minh Xà 08-09-2014 180
1695. Chương 1695 : Người Bị Giam Cầm! 08-09-2014 166
1696. Chương 1696 : Yêu Minh 08-09-2014 175
1697. Chương 1697 : Yêu Khiếu Thiên 08-09-2014 168
1698. Chương 1698 : Hành Hung 08-09-2014 169
1699. Chương 1699 : Cửu U Minh Trượng! 08-09-2014 171
1700. Chương 1700 : Đại Thế Đã Mất! 08-09-2014 198
1701. Chương 1701 : Hoàng Tuyền Yêu Thánh! 08-09-2014 174
1702. Chương 1702 : Hoàng Tuyền Thiên Nộ! 08-09-2014 163
1703. Chương 1703 : Linh Hồn Tranh Đấu! 08-09-2014 176
1704. Chương 1704 : Tinh Huyết Yêu Thánh! 08-09-2014 169
1705. Chương 1705 : Tìm Kiếm Trợ Giúp 08-09-2014 167
1706. Chương 1706 : Hấp Thu Tinh Huyết Yêu Thánh 08-09-2014 180
1707. Chương 1707 : Thiên Yêu Tam Hoàng 08-09-2014 153
1708. Chương 1708 : Phục Kích 08-09-2014 175
1709. Chương 1709 : Độc Đấu Nhị Thánh! 08-09-2014 159
1710. Chương 1710 : Áp Chế Tuyệt Đối! 08-09-2014 145
1711. Chương 1711 : Uy Hiếp 08-09-2014 163
1712. Chương 1712 : Gặp Trên Đường Đi 08-09-2014 170
1713. Chương 1713 : Giải Quyết 08-09-2014 131
1714. Chương 1714 : Gặp Lại Tử Nghiên! 08-09-2014 269
1715. Chương 1715 : Đại Chiến Bùng Nổ! 08-09-2014 172
1716. Chương 1716 : Tam Đại Long Vương! 08-09-2014 163
1717. Chương 1717 : Liều Mạng! 08-09-2014 154
1718. Chương 1718 : Đồ Long Kiếm! 08-09-2014 167
1719. Chương 1719 : Đại Chiến Kết Thúc! 08-09-2014 170
1720. Chương 1720 : Nhị Tinh Đấu Thánh! 08-09-2014 173
1721. Chương 1721 : Động Tĩnh Của Hồn Điện! 08-09-2014 158
1722. Chương 1722 : Bắc Đẩu Điện 08-09-2014 173
1723. Chương 1723 : Huyết Tẩy Nhân Điện 08-09-2014 169
1724. Chương 1724 : Đại Thiên Tôn 08-09-2014 169
1725. Chương 1725 : Đánh Ngã 08-09-2014 219
1726. Chương 1726 : Huyết Tẩy! 08-09-2014 163
1727. Chương 1727 : Linh Hồn Quang Đoàn 08-09-2014 167
1728. Chương 1728 : Hấp Thu Linh Hồn Bản Nguyên 08-09-2014 171
1729. Chương 1729 : Thiên Cảnh Đại Viên Mãn 08-09-2014 169
1730. Chương 1730 : Điện Chủ Hồn Điện! 08-09-2014 155
1731. Chương 1731 : Yêu Hỏa Hàng Thế! 08-09-2014 163
1732. Chương 1732 : Tứ Phương Vân Động 08-09-2014 171
1733. Chương 1733 : Bát Hoang Phá Diệt Diễm 08-09-2014 150
1734. Chương 1734 : Gặp Lại Huân Nhi 08-09-2014 144
1735. Chương 1735 : Dược Vạn Quy! 08-09-2014 183
1736. Chương 1736 : Không Biết Tốt Xấu! 08-09-2014 167
1737. Chương 1737 : Không Gian Vỡ Vụn! 08-09-2014 155
1738. Chương 1738 : Không Gian Yêu Hỏa! 08-09-2014 177
1739. Chương 1739 : Xông Quan 08-09-2014 167
1740. Chương 1740 : Huyết Sắc Cự Phủ 08-09-2014 155
1741. Chương 1741 : Hư Ảo Và Chân Thực! 08-09-2014 159
1742. Chương 1742 : Phá Vỡ Ảo Cảnh! 08-09-2014 164
1743. Chương 1743 : Hợp Tác. 08-09-2014 142
1744. Chương 1744 : Thất Thánh Đấu Hỏa Yêu 08-09-2014 142
1745. Chương 1745 : Khống Chế Ngược Lại. 08-09-2014 157
1746. Chương 1746 : Thiên La Phong Ma Trận 08-09-2014 164
1747. Chương 1747 : Tranh Đoạt Căn Nguyên Yêu Hỏa 08-09-2014 169
1748. Chương 1748 : Trận Chiến Kinh Thiên 08-09-2014 159
1749. Chương 1749 : Tiêu Thần Ra Tay! 08-09-2014 153
1750. Chương 1750 : Hồn Ma Lão Nhân 08-09-2014 163
1751. Chương 1751 : Thanh Ngưu Mục Đồng! 08-09-2014 164
1752. Chương 1752 : Luyện Thiên Cổ Trận 08-09-2014 166
1753. Chương 1753 : Tịnh Liên Yêu Thánh 08-09-2014 159
1754. Chương 1754 : Yêu Hỏa Vs Yêu Thánh 08-09-2014 163
1755. Chương 1755 : Tách Lấy! 08-09-2014 160
1756. Chương 1756 : Thu Hoạch Cuối Cùng! 08-09-2014 165
1757. Chương 1757 : Luyện Hóa Yêu Hỏa! 08-09-2014 169
1758. Chương 1758 : Trung Châu Biến Cố! 08-09-2014 162
1759. Chương 1759 : Phá Kén Mà Ra 08-09-2014 172
1760. Chương 1760 : Hỏa Anh 08-09-2014 171
1761. Chương 1761 : Yêu Hỏa Bình Nguyên 08-09-2014 163
1762. Chương 1762 : Lật Tay Diệt Điện 08-09-2014 155
1763. Chương 1763 : Mưa Gió Nổi Lên 08-09-2014 158
1764. Chương 1764 : Về Nhà! 08-09-2014 174
1765. Chương 1765 : Chiến Thư! 08-09-2014 134
1766. Chương 1766 : Đỉnh Vẫn Lạc. 08-09-2014 158
1767. Chương 1767 : Hồn Thiên Mạch 08-09-2014 155
1768. Chương 1768 : Giao Phong 08-09-2014 137
1769. Chương 1769 : Cục Diện Cân Bằng 08-09-2014 171
1770. Chương 1770 : Trận Chiến Cuối Cùng 08-09-2014 161
1771. Chương 1771 : Tiêu Viêm Vs Điện Chủ Hồn Điện! 08-09-2014 170
1772. Chương 1772 : Hư Vô Thôn Viêm! 08-09-2014 163
1773. Chương 1773 : Tiểu Y Phát Uy! 08-09-2014 84
1774. Chương 1774 : Phân Ra Thắng Bại 08-09-2014 144
1775. Chương 1775 : Hạ Sát Thủ 08-09-2014 155
1776. Chương 1776 : Hạt Châu Màu Đen! 08-09-2014 154
1777. Chương 1777 : Truyền Tin 08-09-2014 160
1778. Chương 1778 : Hoàng Thiên! 08-09-2014 167
1779. Chương 1779 : Hai Tộc Giằng Co 08-09-2014 163
1780. Chương 1780 : Giao Thủ 08-09-2014 155
1781. Chương 1781 : Cửu Sắc Quang Trụ 08-09-2014 164
1782. Chương 1782 : Thải Lân Xuất Quan 08-09-2014 148
1783. Chương 1783 : Biến Cố 08-09-2014 149
1784. Chương 1784 : Hóa Long Đại Trận 08-09-2014 167
1785. Chương 1785 : Hủy Diệt Hỏa Thể 08-09-2014 164
1786. Chương 1786 : Bắc Long Vương Điên Cuồng 08-09-2014 164
1787. Chương 1787 : Đánh Chết 08-09-2014 144
1788. Chương 1788 : Luyện Chế Khôi Lỗi 08-09-2014 165
1789. Chương 1789 : Bắc Vương! 08-09-2014 182
1790. Chương 1790 : Thôn Phệ Hắc Ma Lôi 08-09-2014 175
1791. Chương 1791 : Cửu Huyền Kim Lôi! 08-09-2014 167
1792. Chương 1792 : Tụ Linh 08-09-2014 175
1793. Chương 1793 : Lực Lượng Của Cửu Huyền Kim Lôi 08-09-2014 170
1794. Chương 1794 : Biến Hóa 08-09-2014 164
1795. Chương 1795 : Bình Lặng 08-09-2014 169
1796. Chương 1796 : Dược Điển Của Dược Tộc! 08-09-2014 159
1797. Chương 1797 : Xuất Thủ! 08-09-2014 163
1798. Chương 1798 : Hung Hãn! 08-09-2014 162
1799. Chương 1799 : Vạn Hỏa Trưởng Lão! 08-09-2014 167
1800. Chương 1800 : Hồn Hư Tử! 08-09-2014 170
1801. Chương 1801 : Dược Điển Bắt Đầu! 08-09-2014 159
1802. Chương 1802 : Lĩnh Giáo! 08-09-2014 171
1803. Chương 1803 : Sinh Linh Chi Diễm! 08-09-2014 171
1804. Chương 1804 : So Đấu Luyện Đan! 08-09-2014 172
1805. Chương 1805 : Cướp Đoạt Năng Lượng! 08-09-2014 174
1806. Chương 1806 : Đan Vũ! 08-09-2014 161
1807. Chương 1807 : Mượn Ngọc! 08-09-2014 163
1808. Chương 1808 : Kinh Biến! 08-09-2014 180
1809. Chương 1809 : Bản Thể! 08-09-2014 151
1810. Chương 1810 : Tàn Hồn Của Dược Đế! 08-09-2014 155
1811. Chương 1811 : Thôn Linh! 08-09-2014 172
1812. Chương 1812 : Diệt Tộc Chi Chiến! 08-09-2014 164
1813. Chương 1813 : Xin Tí Lửa! 08-09-2014 163
1814. Chương 1814 : Bát Sắc Hỏa Liên! 08-09-2014 164
1815. Chương 1815 : Chạy Trốn! 08-09-2014 155
1816. Chương 1816 : Sử Dụng 08-09-2014 164
1817. Chương 1817 : Trốn Chạy 08-09-2014 166
1818. Chương 1818 : Đánh Lui 08-09-2014 177
1819. Chương 1819 : Tiến Vào Cổ Tộc 08-09-2014 159
1820. Chương 1820 : Bí Mật Của Hồn Tộc 08-09-2014 167
1821. Chương 1821 : Lục Tinh Trung Kỳ 08-09-2014 159
1822. Chương 1822 : Lôi Động 08-09-2014 169
1823. Chương 1823 : Ra Tay 08-09-2014 118
1824. Chương 1824 : Chỉ Giáo 08-09-2014 159
1825. Chương 1825 : Nhìn Trộm 08-09-2014 170
1826. Chương 1826 : Quái Dị 08-09-2014 168
1827. Chương 1827 : Tìm Kiếm 08-09-2014 144
1828. Chương 1828 : Đoạt Ngọc 08-09-2014 182
1829. Chương 1829 : Mất Ngọc 08-09-2014 165
1830. Chương 1830 : Thương Nghị 08-09-2014 160
1831. Chương 1831 : Lại Vào Thiên Mộ 08-09-2014 177
1832. Chương 1832 : Bản Nguyên Đế Khí 08-09-2014 167
1833. Chương 1833 : Thiên Mộ Chi Hồn 08-09-2014 160
1834. Chương 1834 : Rút Ra Linh Hồn Bổn Nguyên 08-09-2014 167
1835. Chương 1835 : Đế Cảnh Linh Hồn 08-09-2014 159
1836. Chương 1836 : Rời Khỏi Thiên Mộ 08-09-2014 149
1837. Chương 1837 : Trước Giờ Đại Chiến 08-09-2014 190
1838. Chương 1838 : Đại Quân Xuất Động 08-09-2014 155
1839. Chương 1839 : Táng Thiên Sơn Mạch 08-09-2014 181
1840. Chương 1840 : Phụ Tử Gặp Lại 08-09-2014 156
1841. Chương 1841 : Đại Chiến 08-09-2014 149
1842. Chương 1842 : Hồn Nguyên Thiên 08-09-2014 163
1843. Chương 1843 : Tử Tịch Chi Môn 08-09-2014 167
1844. Chương 1844 : Đoạt Làm Của Riêng! 08-09-2014 163
1845. Chương 1845 : Phá Tan Tử Vong Giới! 08-09-2014 155
1846. Chương 1846 : Rút Lui 08-09-2014 161
1847. Chương 1847 : Lập Kế! 08-09-2014 164
1848. Chương 1848 : Yên Tĩnh! 08-09-2014 155
1849. Chương 1849 : Lôi Kiếp Đan! 08-09-2014 170
1850. Chương 1850 : Thất Tinh Đấu Thánh! 08-09-2014 177
1851. Chương 1851 : Dò Xét Cổ Đế Động! 08-09-2014 157
1852. Chương 1852 : Vị Trí Cổ Đế Động Phủ! 08-09-2014 162
1853. Chương 1853 : Khó Khăn Của Hắc Giác Vực! 08-09-2014 159
1854. Chương 1854 : Đến Kịp 08-09-2014 162
1855. Chương 1855 : Cố Nhân Gặp Lại 08-09-2014 179
1856. Chương 1856 : Tái Nhập Thế Giới Dung Nham 08-09-2014 154
1857. Chương 1857 : Không Gian Dưới Đáy Dung Nham 08-09-2014 170
1858. Chương 1858 : Sinh Vật Thần Bí 08-09-2014 164
1859. Chương 1859 : Dạ Tâm 08-09-2014 160
1860. Chương 1860 : Đại Chiến Đã Đến! 08-09-2014 180
1861. Chương 1861 : Động Phủ Chi Chiến. 08-09-2014 156
1862. Chương 1862 : Lấy Một Địch Hai 08-09-2014 168
1863. Chương 1863 : Động Phủ Xuất Hiện 08-09-2014 177
1864. Chương 1864 : Nguy Cơ Trước Mắt 08-09-2014 178
1865. Chương 1865 : Lão Long Hoàng 08-09-2014 159
1866. Chương 1866 : Cổ Đế Động Phủ Mở Ra 08-09-2014 152
1867. Chương 1867 : Dị Hỏa Quảng Trường 08-09-2014 156
1868. Chương 1868 : Sự Kinh Khủng Của Đế Phẩm Đan Dược 08-09-2014 162
1869. Chương 1869 : Cướp Đoạt Đế Phẩm Đan Chưa Thành Hình 08-09-2014 167
1870. Chương 1870 : Thất Thủ 08-09-2014 155
1871. Chương 1871 : Dã Tâm Của Hồn Thiên Đế 08-09-2014 169
1872. Chương 1872 : Khó Khăn Ở Trung Châu 08-09-2014 164
1873. Chương 1873 : Đệ Nhất Dị Hỏa Trên Dị Hỏa Bảng! 08-09-2014 169
1874. Chương 1874 : Đế Nguyên 08-09-2014 170
1875. Chương 1875 : Cổ Đế Truyền Thừa 08-09-2014 170
1876. Chương 1876 : Nguyên Khí 08-09-2014 165
1877. Chương 1877 : Hạo Kiếp 08-09-2014 174
1878. Chương 1878 : Hồn Đế. Hồn Thiên Đế! 08-09-2014 161
1879. Chương 1879 : Lực Lượng Của Cường Giả Đấu Đế 08-09-2014 196
1880. Chương 1880 : Xuất Quan! 08-09-2014 190
1881. Chương 1881 : Song Đế 08-09-2014 197
1882. Chương 1882 : Trận Chiến Của Nhị Đế! 08-09-2014 207
1883. Chương 1883 : Kết Thúc Cũng Là Nơi Bắt Đầu! 07-09-2014 355
Bình luận truyện

Đấu Phá Thương Khung

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung